NAV-skandalen:

En villet feiltolkning av reglene?

  Foto:

Meninger

1.03.2018. hadde Stortinget til behandling stortingsmelding 40 (2017 – 2018) EKSPORT AV NORSKE VELFERDSYTELSER.

Meldinga er en tilråding til Stortinget fra Arbeids- og sosialdepartementet. Meldinga har vært under bearbeidelse i flere år før den ble lagt fram for Stortinget, og NAV må hele tiden ha vært involvert i drøftingene og formuleringer en finner i meldinga.

Tolkninga av berørt EØS-forordning står sentralt under alle tema som er behandlet. Allerede i innledninga i meldinga finner en følgende presisering; «Adgangen til å motta trygdeytelser under opphold i andre EØS-land og forbudet mot diskriminering basert på nasjonalitet er derfor grunnleggende for å sikre et velfungerende indre marked. Dette er viktig for EØS og viktig for Norge».

Under behandlinga av meldinga i Stortinget var flertallet så sterkt imot å synliggjøre at Stortinget har bundet seg til denne overnasjonale styringsretten av norsk trygdepolitikk at klargjøringa ble nedstemt.

Etter skriftlig anmodning bekreftet imidlertid statsråden: «…at Norge er bundet av EØS- forordninger der disse måtte komme i konflikt med nasjonale regler og lover». Jf. Meldinga avsnitt 2.3.
Det er videre avklart med tydelighet i meldinga at EØS-forordninga får anvendelse på all nasjonal lovgivning, forskrifter og administrative tiltak. Det finnes et visst nasjonalt handlingsrom, men eventuelle nasjonale regler kan ikke være av proforma karakter med den hensikt å omgå EØS-forordninga. At stortingsflertallet under behandlinga av stortingsmelding 40 opprettholder uklarheten om forståelsen av berørte EØS-forordninger, blir helt sikkert lagt merke til i NAV.

Hadde derimot stortingsflertallets vilje blitt endret ved at statsrådens avklaring ble innarbeidet i stortingsvedtaket, er det høyst sannsynlig at den ulovlige praksis i NAV ville opphørt umiddelbart. For det er i dette spenningsfeltet mellom ulike oppfatninger av EØS-forordningene i Stortinget at en kan finne bakteppet til skandalen NAV har rotet seg opp i.
Jf. Frp som har tatt til orde for å reforhandle EØS-forordninga om eksport av trygdeytelser.

Vi er altså så langt vitne til et kynisk politisk spill, som over år har hatt den konsekvens at trygdemottakere har havnet i fengsel og blitt økonomisk ruinert. Bekreftelsen på spillet framgår også i flere innlegg i Stortinget 5. november, etter orienteringa av statsråd Anniken Haugli.
Regjeringspartiet Høyres representant Heidi Nordby uttale:
«Ansatte i NAV skal være stolte av den jobben de gjør og det virke de har. Trygderetten og NAV har faktisk fulgt opp lover og reguleringer som har vært vedtatt i Stortinget og vært uttrykk for stortingsflertallets vilje. Det er altså EØS-reguleringene som frikjenner de mange som viser seg å være urettmessig dømt».

Neste taler i Stortinget var Erlend Wiborg (Frp), som ønsker å spille videre. Han hevdet at EØS-forordninger ikke må få mulighet til å forstyrre norsk selvråderett over trygdeytelser og velferdsordninger. Tilsynelatende helt i samsvar med hva NAV har lagt til grunn.
Vi er altså så langt vitne til et kynisk politisk spill, som over år har hatt den konsekvens at trygdemottakere har havnet i fengsel og blitt økonomisk ruinert.

NAV-ledelsen, trygderetten og regjeringa må ha kjent til alle aktuelle EØS-forordninger og riktig tolkning av disse. Men NAV har likevel lagt de riktige tolkningene til side og i stedet handlet i samsvar med stortingsflertallets vilje.
TEK tekst m innrykk: Hørte nettopp at sykefraværet i NAV er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Lojalitetskonflikt ble nevnt som mulig årsak. Kanskje ikke så merkelig.

Jeg har her helt bevisst unnlatt å trekke inn påtalemyndigheten og domstolene. Det skyldes at svikten i rettsapparatet, forstår jeg kort og godt ikke noe av.
Jeg vil i det lengste tro at det ikke forholder seg slik at rettsapparatet også har valgt et rettsgrunnlag som passet inn i den aktuelle politiske debatten.

Har noe slikt skjedd, snakker vi ikke lenger om en skandale, men en katastrofe. Vi får håpe at de som skal avklare dette finner fram til forklaringer norsk påtalemyndighet og norske domstoler kan leve med.