Vital Rørvik beklager utslipp:

Sånn skal det ikke være!

I fjæresteinene nær vår fabrikk har det i høst, ved flere tilfeller, lagt seg et tynt lag av det vi internt benevner som «limvann». Slik skal det selvfølgelig ikke være, og disse forholdene beklager vi.

Slik har det sett ut i Storvika i høst. Nå beklager Vital Rørvik i et leserinnlegg.   Foto: Tove Kongensøy

Daglig leder Kristian Melgård ved Vital Rørvik skriver; «Limvannet» som har påvirket nærmiljøet er et rent avkok av lakseråstoff. Vi beklager igjen opplevd tilgrising – og jobber som nevnt med utbedringer på avløpsanlegget, samt med tekniske endringer, slik at denne situasjonen skal opphøre.  

Meninger

I fjæresteinene nær vår fabrikk har det i høst, ved flere tilfeller, lagt seg et tynt lag av det vi internt benevner som «limvann». Slik skal det selvfølgelig ikke være, og disse forholdene beklager vi.


Fiskeavfall griser til feriestedet til Heidi:

– Kan det være så vanskelig å forstå at røret må dypere og lenger ut i Nærøysundet?

Helt siden hennes første leveår har Heidi Henriksen tilbrakt mye tid i Storvika. Her vokste faren hennes opp, og hun smiler når hun minnes ferier med bading i fjæra. Men nå er det ingen som bader her lenger – det er ingen som hæler.


Selv om hinnen, som består av vannløselige proteiner og noe fint slam, opptrer høyst lokalt, forstår vi veldig godt at det reageres. Til vår drift ligger også en varslingsplikt til forurensningsmyndighet ved slike avvik, og denne etterlever vi som forutsatt.

Etter flere uønskede enkelthendelser som har ført til utslipp fra fabrikken, hadde vi 6. november befaring med Fylkesmannen i Trøndelag. Dette resulterte i pålegg om konkrete utvidelser og utbedringer av avløpsanlegget. I øyeblikket jobber vi også med å løse en teknisk utfordring som trolig har sammenheng med de aktuelle avvikene.

I tillegg til å optimalisere anlegget, vil vi utrede strømningsforholdene rundt det godkjente utslippspunktet i sjøen – for å få en ny vurdering på hvordan dette fungerer. Tilbake i 2014-2015 opplevde vi mye av de tilsvarende problemer som i høst, men omfanget var langt større den gang.

Ved Vital Rørvik behandler vi daglig om lag 80-120 tonn ferskt slo og avskjær fra de to lakseslakteriene i Nærøysund. Råstoffet prosesseres ned til 50 tonn mel og olje – to næringsrike produkt som inngår direkte i produksjon av fôr til kjæledyr samt annen oppdrettsfisk enn laks.
Råvaren inneholder også mye vann som i ulike prosesstrinn kokes ut og til slutt ledes til sjøen. Konkret slippes dette på 30 meters dybde, om lag 200 meter fra land. Det er altså her vi nå har noen problemer som vi jobber med å løse.

Opp mot ytre miljø og utslipp til sjø, er begrensninger fastsatt av Fylkesmannen. På årsbasis gjelder følgende:

1) Suspendert stoff: 5 tonn

2) Organisk stoff: 100 tonn

3) Fett: 2,5 tonn

Vi tar jevnlig prøver av avløpsvannet og begrensningene i Utslippstillatelsen blir overholdt. Vi tilsetter ingen kjemikalier eller lignende i prosessen. Utslippene består kun av organisk materiale.

Oppsummert: «Limvannet» som har påvirket nærmiljøet er et rent avkok av lakseråstoff. Vi beklager igjen opplevd tilgrising – og jobber som nevnt med utbedringer på avløpsanlegget, samt med tekniske endringer, slik at denne situasjonen skal opphøre.