Namdalen trenger juridisk kompetanse

Gjennom flere runder har vi opplevd at nasjonale myndigheter vil endre domstolstrukturen ved å legge ned tingrettene.

  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Sist i 2015 da Domstoladministrasjonen blant annet foreslo å slå sammen Namdal og Inntrøndelag tingrett med lokalisering i Steinkjer. Den gangen ble dette trukket tilbake etter sterk lokal motstand.

Nylig ble første delrapport fra Domstolkommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringa i august 2017, presentert. Deres mandat har vært å vurdere hvordan domstolene bør være organisert for å «svare på samfunnet sine forventningar om effektivitet og rettstryggleik».

Delrapporten kommer med kraftig lut:

· Det er for mange og tynt bemannede rettssteder i Norge.

· To av tre tingretter skal legges ned og halvparten av landets rettslokaler skal stenges for godt.

· Hele Trøndelag foreslås samlet til en tingrett, der bare Steinkjer videreføres med rettslokaler i tillegg til Trondheim. Det vil si at både Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos forslås lagt ned.


«Slik kan det ikke fortsette», konkluderer kommisjonen og peker på at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press. De peker på at hovedbegrunnelsen bak deres forslag er økt, og mer lik, kompetanse – og hensynet til styrket rettssikkerhet.


I uttalelsen fra Region Namdal og forslaget til strukturendring i 2015 heter det blant annet:

«For oss handler dette om innbyggernes rettssikkerhet og at namdalingene har akseptabel reisetid til nærmeste tingrett». …. «I et samfunnsperspektiv bidrar Namdal tingrett positivt i regionen. Den leverer tjenester av god kvalitet, bidrar til at vi har et godt kompetansemiljø og tilgang til advokattjenester i store deler av regionen, og det er selvfølgelig viktige arbeidsplasser i en distriktsregion».

Vi kan ikke se at noe av dette er endret. Alle argumentene gjelder også i dag, og forsterkes og bekreftes gjennom alle andre strukturendringer som er foreslått og gjennomført på disse fire åra. Fellestrekket er en gjennomgående svekkelse av høykompetanse i distriktene og kraftig sentralisering av statlige og regionale tjenester som har gått ut over tilbud, og nærhet til disse, i distriktene.

Summen av sentraliserende tiltak foreskrevet av sentrale myndigheter styrker ikke kommuner og regioner – det bidrar til å svekke oss og tappe oss for kompetanse og innbyggere.

Vi registrerer at domstolkommisjonen med ett unntak er sammensatt av medlemmer fra de største byene/domstolene. Det er vanskelig å se at Distrikts-Norges behov og interesser reflekteres gjennom forslaget. Vi har i mange sammenhenger helt andre oppfatninger om hvordan trygghet, likeverdighet og rettferdighet ivaretas enn innbyggere og samfunnsinstanser i sentrale strøk. Dette gjelder sannsynligvis også oppfatninga av rettssikkerhet.

Vi registrerer også at det er bredt politisk og faglig engasjement rundt om i landet for å ivareta tingrettene og den domstolstrukturen vi har i dag. Vi registrerer at Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich advarer mot at domstolutredninga blir distriktspolitikk – og mener rettssikkerheten er best ivaretatt med større domstoler. Samtidig går en stor gruppe stortingsrepresentanter fra samme parti ut og advarer mot at domstolstruktur ikke kan løsrives fra annen politikk, heller ikke distriktspolitikk.

De peker blant annet på betydninga av juridisk kompetanse i distriktene. «…utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse. Utvalgets forslag vil slik de fremstår være et brudd på samfunnskontrakten og innebære en dramatisk omlegging av domstolstrukturen som ikke tar inn over seg det politiske samfunnsoppdraget» skriver de i en kronikk gjengitt i blant annet Adresseavisen.

Namdalen trenger juridisk kompetanse både i form av en lokal tingrett, en lokal påtalemyndighet og et lokalt juridisk miljø. Vi registrerer gjennom innlegg og medieoppslag at både politiet, vårt juridiske miljø og tingretten vektlegger den nærheten vi har i dag – og hvordan en stor geografisk region vil bli tappet for juridisk kompetanse dersom kommisjonens forslag blir gjennomført.

Vi vil på generelt grunnlag påpeke:

Nærhet har stor verdi når det gjelder rettssikkerhet, lokalkunnskap og mindre belastende rettsprosesser

Digitalisering gir muligheter for desentrale løsninger og deling av kompetanse

Sentralisering gir ikke automatisk god samfunnsøkonomi eller gode løsninger for innbyggerne, saksparter osv.

Dette handler ikke bare om domstolenes egne behov og krav. Det handler minst like mye om hva landets innbyggere, i byene som i distriktet, er tjent med.