Svar til høyrerepresentant i Stortinget, Heidi Nordby Lunde.:

Har NAV satset på tilgivelse for brudd på EØS-reglene?

Først vil jeg tilbakevise forsøket fra Heidi Nordby Lunde på å sette meg i bås med Sp og Lundteigen og slik gjøre mitt innlegg til et politisk partsinnlegg. Jeg har i hele mitt voksne liv vært tilhenger av norsk EU-medlemskap og har alltid omtalt EØS avtalen som helt nødvendig.
Meninger

Hele poenget med mitt innlegg er at jeg mener at stortingsflertallets vilje kan ha påvirket beslutninger i NAV. Det overrasker meg at ikke Nordby Lunde mener det samme, for den 5. november d.å. uttalte hun følgende fra stortingets talerstol:

Sitat: «Trygderetten og NAV har faktisk fulgt opp lover og reguleringer som har vært vedtatt i Stortinget og vært uttrykk for stortingsflertallets vilje. Det er altså EØS-reguleringene som frikjenner de mange som viser seg å være urettmessig dømt.»

Mener Nordby Lunde at denne harmonien mellom oppfatningen i stortingsflertallet og i NAV-ledelsen skyldes tilfeldigheter ?

Konflikten mellom EØS avtalens forordninger og nasjonal vilje har vært levende i den off. debatten så lenge EØS avtalen har eksistert.

Nordby Lunde viser til at den rødgrønne regjeringen og stortingsflertallet i 2012 slo fast at forordningen kunne innføres uten konsekvenser i forholdet til norsk rett. Dette var åpenbart et standpunkt som passet til internt bruk i Norge på den tiden. For samme året advarte Brochmannutvalget, som behandlet hele sakskomplekset, at det er minimale muligheter for å hindre trygdeeksport innenfor EØS.

Vekslende norske regjeringer har i årene fra 2012 til i dag ikke forhandlet fram en avtale med ESA om nasjonale regler som utnytter et mulig handlingsrom når det gjelder trygdeytelser og velferdsordninger. Brochmannutvalget hadde nok rett i sine konklusjoner i 2012. ESA har ikke vært villig til i å reforhandle deler av avtalen eller inngå særavtaler som ikke harmonerer med de grunnprinsippene hele EØS samarbeidet hviler på. Situasjonen er nok den samme i dag.

NAV har derfor i praksis stått overfor et valg mellom stortingsflertallets vilje eller EØS- avtalens bokstav. Hvis så er tilfellet, kan det se ut som NAV har valgt å lene seg på flertallet i Stortinget og satset på tilgivelse for brudd på EØS-reglene.

Det er dette jeg sikter til når jeg peker på en villet feiltolkning av regler.

For hvis det ikke er et bevisst valg NAV har foretatt, så er alternativet at ledelsen i NAV har manglet kunnskap om hvilket regelverk som er gjeldende norsk lov og som skal komme til anvendelse.

Jeg har generelt sett opp til norske toppledere. Det blir derfor nesten umulig for meg å tro på at toppsjefen i NAV og de mange direktørene med sine millionlønninger og høye utdannelse, har stilt seg likegyldig til rettsgrunnlaget for egne beslutninger når konsekvensen er at folk blir sendt i fengsel og ruinert økonomisk. Det er lettere å forstå om de bevisst har valgt feil.

Når det gjelder regjeringen, har nok den hele tiden forstått EØS reglene og prinsippene som ligger til grunn for EØS. Det fremgår bl.a. av stortingsmelding 40 (2017-2018). I regjeringen må eventuelt mangelen på kunnskap være knyttet til at den ikke har kjent til aktuell praksis i NAV. Litt merkelig det og, siden regjeringen nok har støttet seg til fagkunnskapen i NAV under utarbeidelsen av stortingsmelding 40, for 2-3 år siden.

Jeg vil avslutte med på nytt å vise til uttalelsen til Heidi Nordby Lunde i stortinget 5. november d.å. Det var egentlig denne uttalelsen som gav meg inspirasjon til å tenke i de baner jeg har gjort.