Etter ett år med pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fortsatt store hull i samhandlingen mellom sykehus og kommuner

Bare halvparten (52 prosent) av kommunene oppgir at de har deltatt i planleggingen av pakkeforløpene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten., skriver seniorrådgiver Kenneth Ledang.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Styrket samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og fastlege og andre relevante aktører var ett av hovedintensjonene med innføringen av pakkeforløpet for personer med psykiske lidelser og rusproblemer. Det er nå gått ett år siden helsetjenesten fikk plikt til å henvise denne pasientgruppen pasienter til pakkeforløpet. Hva er status så langt?

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenteret for rus Midt-Norge (KORUS), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) og Mental Helse, har Fylkesmannen også i år arrangert flere nettverkssamlinger for kommunenes rus og psykisk helsearbeid.

På disse samlingene har NAPHA presentert noen sentrale funn fra sin landsomfattende kartlegging av kommunenes erfaringer med pakkeforløpene. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. 76,6 prosent av landets kommuner og bydeler har besvart undersøkelsen.

Ett sentralt spørsmål i kartleggingen har vært å finne ut hvilken rolle kommunene har spilt i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Med forbehold om at analysearbeidet rundt resultatene ennå ikke er ferdig, går det allikevel tydelig frem, at bare halvparten (52 prosent) av kommunene oppgir at de har deltatt i planleggingen av pakkeforløpene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Likeså svarer hele 82 prosent av kommunene at innføringen av pakkeforløpet ikke har endret praksis for samhandling med spesialisthelsetjenesten.

NAPHA er i ferd med å analysere resultatene fra kartleggingen. Resultatene vil bli sammenfattet i en egen rapport som blir publisert ved årsskiftet.