Om oppfølging av ungdom i Namdalen

Namdalsavisa har i siste utgave av helgebilaget viet flere sider til temaet unge uføre. Dette synes jeg er bra, da økningen av unge uføre både i Namdalen og i landet for øvrig er bekymringsverdig. Jeg har likevel behov for å kommentere deler av saken, og rette opp noen tall.

Meninger

Det siste først: Når det gjelder de 192 unge brukerne (tall fra november 2019) i Ytre Namdal som er omtalt, så er dette en sammensatt gruppe. En del av dem har nedsatt arbeidsevne, noen er i tiltak, noen får sosialhjelp, mens en del er helt vanlige arbeidssøkere. Det er altså langt fra slik at alle som er registrert hos oss, har behov for sosialhjelp. Men mange vil trenge hjelp for å komme seg ut i jobb.

Saken engasjerer også leder av Namdalskystens næringsforening Lars Fredrik Mørch, som blant annet mener «problemet er at det ikke finnes nok hender og føtter til å følge opp alle», og at «NAV burde løpt beina av seg for å få inn de som er utafor». Underforstått, i en situasjon med lav ledighet og behov for arbeidskraft, burde det være mulig å få flere ungdommer i arbeid.

Vi i NAV må forholde oss til de ressursene vi får tildelt, og nivået på disse er et politisk spørsmål. Og selv om vi alltids kunne ønske oss mer, mener jeg det er mulig å få til mye med utgangpunkt i det vi faktisk har. For eksempel med nye NAV Nærøysund (etablert 1.1.2020) får vi samlet oss i større fagmiljø, som gir oss mer spillerom enn tidligere. Blant annet har vi satt av et eget ungdomsteam med seks veiledere, som skal jobbe spesielt med brukere i alderen 18 til 30 år. Gjeldsrådgiver og markedskontakt vil også samarbeide tett med ungdomsteamet. Ungdom er altså en høyt prioritert målgruppe for oss, og vi har naturligvis en klar forventning om at måten vi nå organiserer oss på vil være positivt for brukerne våre.

Men for å få flere i jobb, er vi også helt avhengige av arbeidsgiverne, siden det er de som har jobbene. Vi opplever i likhet med Mørch at arbeidsgiverne i området i all hovedsak er positive til å ta imot kandidater fra NAV, spesielt ungdommer. En betydelig utfordring er imidlertid at mange mangler den kompetansen som kreves for å få en ansettelse. Vi legger derfor stor vekt på å kvalifisere flere gjennom bl.a. utdanning og kurs som gir etterspurt kompetanse. Gjerne i samarbeid med næringslivet selv, og fylkeskommunen. Vi kan også gi støtte til arbeidsgivere slik at unge får mulighet til å prøve seg på en konkret arbeidsplass, som på sikt kan resultere i fagbrev.

NAV Trøndelag er dessuten i ferd med å analysere behovet for kompetanse i området, slik at NAV fra fylket kan sette i gang kvalifiserende tiltak basert på dette. I tillegg har vi nylig fått helt andre muligheter enn tidligere til å kjøpe kurs direkte av fylkeskommunen, og vil utforske dette i tida framover.

For å få nok arbeidskraft til næringslivet i Namdalen, og for at det velferdssamfunnet vi kjenner skal kunne bestå, er vi nødt til å lykkes bedre med ungdommene våre. Dette er et samfunnsansvar som hviler på oss alle. I det nye året vil vi i NAV Nærøysund fortsette å «løpe» for å få flere i jobb, og ser fram til å samarbeide med næringsliv og andre aktører om økt inkludering.