Høyres naive holdning til norsk atomvåpenpolitikk

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, kritiserer i sitt innlegg 16. januar i NA Senterpartiet for å støtte opp om FNs atomvåpenforbud. Hans kritikk er uberettiget.
Meninger

Senterpartiet skal ha honnør for å fremme etisk, progressiv og god sikkerhetspolitikk.

For det første vil ikke norsk tilslutning til forbudet sette vårt NATO-medlemskap i fare, slik Elvenes påstår. Det er ingen juridiske hinder for at medlemsland i NATO tilslutter seg forbudstraktaten. Både uavhengige forskere og regjeringen har konkludert med dette, sistnevnte i sin utredning av atomvåpenforbudet høsten 2018. Norge kan fortsatt være en god NATO-alliert, men vi må reservere oss mot at atomvåpen skal brukes på våre vegne.

For det andre er det ingen som mener at NATO skal ruste ned ensidig. FNs atomvåpenforbud bidrar til å skape en ny norm mot atomvåpen. Allerede nå ser vi at denne normdannelsen har effekt, ved at flere og flere finansaktører trekker seg ut av atomvåpenindustrien. Atomvåpenforbudet vil bidra til et økt press på kjernevåpenstater for å forhandle om gjensidig nedrustning.

Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som ikke skiller mellom stridende og sivile. Ved bruk at atomvåpen vil ingen stat eller organisasjon kunne yte nødvendig medisinsk assistanse, skadene vil være for store og strålingsfaren for høy. Den eneste måten å sikre at atomvåpen aldri blir brukt, er å avskaffe dem. Et forbud er et viktig skritt i den retning.