Naturvernforbundet i Namdalen:

Vil Namsos kommune bygge ned Innvordfjellet på gammel kunnskap?

MØTE: Zephyrs representanter på veg inn til formannskapet i Namsos. Bak fra venstre: Trym Andreas Christensen, Olav Rommeltveit, Ingunn Sletvold Øistad og Johnny Hansen. De ble møtt av representanter fra Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen. Fra venstre: Liv Aalberg, Tom Knobloch, Trond Hansen, Jannicke Reymert og Torgeir Strøm. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Vindkraftselskapet Zephyr AS vil ha forlenget fristen for å starte utbygging på Innvordfjellet. Det bør avslås. Tillatelsen bygger ikke på oppdatert kunnskap.

Zephyr AS meldte i 2006 ifra om at de ønsket å søke konsesjon for vindkraft på Innvordfjellet. Og i 2008 satte NVE krav til hvilke typer undersøkelser Zephyr AS måtte gjøre. Det er tolv år siden. Tolv år er lenge. Store endringer i både natur og samfunn kan ha skjedd. Derfor setter myndighetene en oppstartfrist, også for etablering av vindkraftanlegg. Dette er obligatorisk og var kjent for Zephyr AS da de søkte om utbygging. Noen forsøker å framstille det slik at tillatelsen til Zephyr AS trekkes tilbake om den ikke forlenges. Slik er det ikke. Den bare går ut på dato.

Innvordfjellet er et av få kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge. Landskapet er svært kupert og variert, noe som gir stor diversitet i naturtyper. En utbygging vil gi tap av leveområder for den trua og sårbare arten hubro og sannsynligvis også elvemuslingen. I høringsrundene til prosjektet ble det også påpekt at kunnskapsgrunnlaget var dårlig og at særlig undersøkelser med tanke på boreal regnskog, andre sjeldne naturtyper og rødlistearter i området var mangelfullt.

Zephyr AS står fritt til å søke på nytt om vindkraftutbygging på Innvordfjellet. De har god tid. Statkraft har signalisert at det vil ta mange år før et anlegg kan kobles til strømnettet. En ny søknad må inneholde oppdaterte opplysninger. Derfor vil NVE høyst sannsynlig sette andre og nye krav til undersøkelser som må gjøres enn ved forrige søknad. Vi som samfunn har i de siste 12 årene høstet erfaringer fra etablering av vindkraftanlegg. NVEs ramme for vindkraft på land i 2019 fikk derfor motbør og måtte legges bort. Det er lite trolig det ville ha skjedd for noen år siden. Vi var mange som tidligere var kunnskapsløse og naive i forhold til de naturinngrep og forstyrrelser vindkraftanlegg kan bety.

Styret i Naturvernforbundet i Namdalen er overbevist om at Innvordfjellet må skånes for vindkraftutbygging. Varige og store skader på naturen og at det finnes alternative måter å oppnå et fossilfritt Norge, er avgjørende for oss. Kommunestyret i Namsos har stor innvirkning på saken. De skal nå vurdere om de mener at Zephyr AS skal gis forlenget oppstartfrist. Et avslag vil gi kommunestyret nye og oppdaterte opplysninger ved behandling av en eventuell ny utbyggingssøknad. Kunnskapsbasert forvaltning heter det.