Statsråd Bollestad:

Statskogs salg av skog – et oppdrag fra rødgrønn regjering

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er i harnisk over at Statskog SF selger enkelte, spredte skogeiendommer. Enten lider Ap av kollektivt hukommelsestap – eller så er dette nok et eksempel på at partiet vingler i saker med en distriktspolitisk dimensjon. Skogsalget ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen i 2011.

  Foto: Jonas Olsen

Meninger

Statskog SF selger spredte skogeiendommer – ikke all skog i Norge

Det er åpenbart behov for å klargjøre historien om arronderingssalget Statskog SF gjennomfører. Statskog SF kjøpte i 2010 store skogeiendommer fra Orkla ASA. Styrets begrunnelse var at det ville styrke Statskog SFs posisjon som en ledende skogeier i Norge, samtidig som det ville gi muligheter til tilrettelegging for jakt, fiske, friluftsliv og eiendomsutvikling. Styret i Statskog SF mente dessuten skogkjøpet ville gjøre det mulig å selge spredte skogeiendommer foretaket eide fra før, i Sør-Norge og i Midt-Norge.

Handelen krevde tilslutning fra foretakets eier, og regjeringen Stoltenberg II la forslaget om skogkjøpet og det tilhørende arronderingssalget fram for Stortinget i egen proposisjon i 2010. Vurderingen omkring arronderingsalget var at dette ville styrke både foretakets økonomi og næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Salget ville også kunne utløse makeskiftearealer som Miljødirektoratet kunne kjøpe og bruke for å lette skogvernprosesser på privat grunn.

Flertallet i Stortinget, herunder medlemmene fra Arbeiderpartiet, sa seg fornøyd med at det ble lagt opp til et omfattende (!) arronderingssalg, og ba regjeringen også vurdere salg av skog i Nordland og Troms – ikke bare Sør-Norge og Midt-Norge, slik Statskog SFs styre opprinnelig hadde lagt til grunn. Til alt overmål var saksordføreren for saken i Stortinget den gangen ingen andre enn Terje lien Aasland fra Ap. Han er nå medforslagsstiller på et representant forslag i Stortinget om å stoppe salget han selv var for.

Den rødgrønne regjeringen bestemte retningslinjene for salget

Den var altså den rødgrønne regjeringen, med Stortingets tilslutning – herunder Arbeiderpartiet - som ga klarsignal til skogkjøpet og arronderingssalget. Det var også den rødgrønne regjeringen som ga retningslinjene for skogsalget. Retningslinjene bestemmer at Statskog SF skal selge til markedspris, etter budgivning, og at Statskog SF skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene. Da regjeringen Solberg tiltrådte i 2013, ble retningslinjene for salget videreført.

Etter at foretaket i 2015 gjorde en vurdering av alternative organiseringsformer for skogvirksomheten, åpnet regjeringen for at Statskog SF kunne utvide salget med ytterligere 150 000 dekar, til inntil 750 000 dekar der dette gir arronderingsmessig gevinst. Utvidelsen av skogsalget var i tråd med det Statskog SFs styre anbefalte, og omtalen av saken ble lagt fram for Stortinget i budsjettproposisjonen fra Landbruks- og matdepartementet for 2017

Sandtrøen undrer seg over hvorfor regjeringen "…selger vår felles skog som vi eier sammen gjennom Statskog, til kjøpere som bor andre steder enn der skogen ligger, slik at jakt- og fiskerettigheter privatiseres og folk flest stenges ute?".

Det dreier seg altså om et arronderingssalg, opprinnelig foreslått av den rødgrønne regjeringen. Så langt er det solgt 215 eiendommer, på til sammen 540 000 dekar. Det er fortsatt ikke solgt like mye areal som den rødgrønne regjeringen åpnet for! Det er jo dessuten feil at kjøperne bor andre steder enn der skogen ligger. Siden 2011 er 66 prosent av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, 12 prosent til Miljødirektoratet, 7 prosent til kommuner og 15 prosent til andre. " Andre" i denne sammenheng er for en stor del skog- og jordeiere i nabokommuner.

Det er heller ikke riktig at folk flest stenges ute fra skog- og utmarksarealene våre. Jakt- og fiskerettigheter følger jo som alle vet med grunneierretten ved salg. Tilgangen til jakt og fiske blir ikke nødvendigvis begrenset av den grunn. Eierskiftet berører for øvrig ikke allemannsretten til ferdsel, som sikrer at skoger, vidder og fjell skal kunne oppleves av oss alle, uavhengig av hvem som eier arealet.

Statskog SF forvalter for øvrig 1/5 av Norges landareal. Samlet sett er det store skog- og utmarksarealer som er tilgjengelig for jakt og fiske, også ut over Statskog SFs arealer. Av foretakets strategi framgår det samfunnsansvaret innebærer å sikre allmennheten lik tilgang til jakt og akseptable vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. Det er fortsatt godt rom for det.

Jeg forstår at Ap har tjuvstartet valgkampen med lettvint retorikk. Vi andre får heller fortsette å styre landet og følge opp det Stortinget har sagt. Til og med følge opp det AP selv har tatt initiativ til en gang i tiden.