Gruppelederne til alle politiske partier i Namsos:

Jøa t`land 24/7

Hensikten bak dette pågående fylkeskommunale prosjektet er en bedre forbindelse mellom øya Jøa og fastlandet i Namsos kommune, og vi liker fylkestingets vilje til å satse på et spennende og nytenkende prosjekt i Namdalen. I dag er dette en ferjestrekning på 700 meter. N

FLYTEBRU Slik kan det bli seende ut med ei flytebru til Jøa. Dette er utgaven med 25 meters seilingshøyde utafor Ølhammeren og påkjøringsrampe oppe i berget., som Multiconsult AS har utarbeidet. Alle gruppelederne i Namsos kommunestyre går inn for en tilsvarende løsning. 

Meninger

Nå skal fylkestinget ta et valg om hvilken løsning det skal jobbes videre med. Det står i prinsippet mellom to alternativer i rapporten: En lavt bemannet/autonom og fossilfri ferje eller en flytebruløsning. Prosjektrapporten og saksfremlegget innstiller på å gå videre med ferjeløsningen.

I intensjonsavtalen til (Nye) Namsos står det under samferdsel og infrastruktur: aktivt jobbe for bru til Jøa. På bakgrunn av denne håper gruppelederne i Namsos at dere som er fylkespolitikere, kan utvide det videre arbeidet med prosjektet til å omfatte en nytenkende flytebruløsning. Også på dette området skjer det en løpende utvikling innen tekniske løsninger for høyde og åpningsmekanismer, materialvalg og kunnskap om å motvirke korrosjon på materialer. Vi håper at dere vil fremme og vedta tillegget som ble nedstemt i hovedutvalgene, og i det videre arbeidet foreta undersøkelser om det billigste alternativet i samarbeid med markedet, også for flytebrualternativet.

Flytebru kan på linje med en lavtbemannet/autonom ferje være et nytenkende utviklingsprosjekt. Ikke minst kan oljeindustriens kunnskaper for å minske sjøvannets slitasje på materialer, tas i bruk til å tenke nytt om flytebruer. Krav om seilingshøyde bør det søkes Kystverket om å få settes til 20 meter, siden det er høyt nok både for hurtigbåten og fraktfartøyene som passer der hyppigst. Større båter kan velge andre seglingsmuligheter enn denne bileden, eksempelvis utsida av Jøa, Nordsundet og Lauvøyfjorden. Nivået på ferjeavløsningsmidlene trenger også en nærmere undersøkelse.

Når det gjelder ferja, er det uklart hva som vil bli størrelsen på denne. Det er også uklart hva som er behovet for bemanning på den lavt bemannede og autonome ferja, og dermed hva personellkostnadene vil bli. Miljørapporten er heller ikke særlig omfattende. Det er også uklart hva som ligger i og er de normerte ferjekostnadene, siden det i rapporten står både 12 og 7,2 millioner. Alt i alt viser dette at begge alternativer både kan være nytenkende og har uklarheter som vil påvirke økonomien.

For innbyggerne på Jøa og Namsos kommune handler dette om trygghet, forutsigbarhet, bolyst og muligheter for næringslivet. Å være usikker på om ferja går, om man rekker jobben, kommer seg hjem etter et kinobesøk eller får turistene over, er stressende. En ferje kan derfor aldri erstatte en bru. Vårt primære ønske er derfor ei bru. Hvis det ikke er økonomisk gjennomførbart, så er en lavt bemannet/autonom og fossilfri ferje med en 24/7 tilgjengelig vårt sekundære ønske.

Gruppelederne til alle politiske partier i Namsos kommunestyre