Nei til mer oppdrett i Indre Follafjorden

Meninger

Nærøysund kommunestyre skal ha møte 13.02.2020. Sak PS13/2020: "Endring av arealformål i kommunens arealdel for ytre del av Indre Follafjord skal opp til endelig behandling.

Undertegnede er klar over at saken nå kun gjelder selve endringen av arealformålet fra FFFN til FFFNA og ingen søknad om oppdrettstillatelse. Konklusjonen i saksvedlegg sier imidlertid tydelig at evt. endring vil tillate anlegg for akvakultur.

Endring av arealformål fra FFFN tilFFFNA har vært oppe til behandling tidligere Nærøy kommunestyre flere ganger fra 2016. Forslaget har ført til en mengde innsigelser fra lokalt hold. Ytre del av Indre Follafjord er viktig gyteplass for torsk og andre fiskeslag. Vannutskiftingen går over en grunn terskel på 12 meter i Korsnesstrømmen og innover i fjorden er det enda flere terskler. Flere oppdrettsanlegg er forlengst opprettet innover i fjorden. Hvor mye utslipp av biomasse o.a. kan en fjordarm tåle?

Fylkesmannens klima og miljøavdeling hadde innsigelser mot endring av arealformålet - noe som førte til at Nærøy kommune krevde mekling. Meklingsmøtet ble avholdt på Steinkjer 13.03.2019, og det ble bestemt ytterligere miljøundersøkelser i området, bl.a. fugletaksering.

I brev fra Fylkesmannen datert 13.11.2019 frafalles (sitat):" innsigelsene m.h.t. (ytterligere)fuglekartlegging og gjennomført friluftskartlegging".

Som avslutning på brevet kommer Fylkesmannen med følgende råd (sitat): Vi vil derfor gi et faglig råd om at man knytter bestemmelser til A-formålet som ikke tillater produksjon av matfisk".

Jeg håper inderlig at kommunestyremedlemmene i Nærøysund kommune tar hensyn til faglige råd! Det er flere andre områder lenger ute som allerede er åpnet for akvakultur . Så hvorfor presse enda et oppdrettsanlegg inn i ytre del av Indre Follafjorden!