Leder for Hovedutvalg Transport:

- Jøa er svært godt egnet som vertskap for det første autonome fergesambandet

I NA 10. februar viser gruppelederne i Namsos kommunestyre til hensikten til prosjektet Jøa t´land 24/7, nemlig bedre forbindelse mellom Jøa og fastlandet, til en pris fylkeskommunen kan betale.

Det betyr at beredskap er på plass 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Man kan delta på f.eks kulturarrangement i Namsos uten å bekymre seg for når ferga går. Ferga går på bestilling , skriver leder Karin B. Bjørkhaug for Hovedutvalg Transport (KrF). 

Meninger

Det er veldig bra at gruppelederne verdsetter viljen fra fylket til å satse på nye løsninger for bedre tilgjengelighet. Gruppelederne viser til intensjonsavtalen for Nye Namsos og er tydelig på at deres primære ønske er bru mellom Jøa og fastlandet, samtidig avvises ikke en autonom, lavtbemannet ferge. Alt i alt et tydelig og konstruktivt innspill som vil bli lyttet til!

Det er lagt fram et grundig beslutningsgrunnlag og det er gjort et veldig godt forarbeid fra fylkesrådmannens side. Næringslivet har engasjert seg på en imponerende måte! Konklusjonen er at det står mellom to ulike konsepter, lavtbemannet ferge eller lavkostnad flytebru. Det kan være greit å presisere at markedsdialogen som er gjennomført ikke er noen form for konkurranse og juridisk bindende for noen parter. Det er viktig her som ellers, at fylkeskommunen opptrer ryddig og forutsigbart.

Det er noe i de spørsmålene som reises i innlegget rundt fergeløsningen som jeg ønsker å kommentere. Forutsetningen for en eventuell framtidig, ny ferge-løsning er at den skal være trygg, forutsigbar og fleksibel. Det skal være et døgnkontinuerlig tilbud.

Lavtbemannet ferge er selvkjørende og med autonom navigasjon. Bemanningen om bord er tilstede for å ivareta sikkerheten. En slik ferge vil ha overvåkningssystem og sensorsystem for situasjonsforståelse og håndtering av avvik. Det vil være mulighet for fjernstyring, - alt for å ivareta en trygg overfart.

Hvilke fergeavganger som skal være rutesatt (går til faste tider) og hva som skal være styrt av de reisende gjennom bestilling, vil bli avgjort gjennom brukerinvolvering. Bestilling kan foregå via en app. Det betyr at beredskap er på plass 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Man kan delta på f.eks kulturarrangement i Namsos uten å bekymre seg for når ferga går. Ferga går på bestilling og kan ligge klar når man ankommer fergekaien.

Ved behandling i hovedutvalg transport og videre i fylkesutvalget ble det vedtatt å legge til formuleringen «fossilfri» ferge. Rådmannen har redegjort for at det så langt ikke er kjente løsninger med annet enn fossilfri ferger når det er snakk om autonome løsninger. Likevel: politisk er vi tydelig på at det skal være en fossilfri løsning. Autonom navigasjon kan også sørge for optimal drift som reduserer energiforbruket.

Den 6. februar ble det arrangert en kick-off samling for en autonomt sjøbasert næringsklynge i Trondheim: Ocean Autonomy Cluster. Vi har et meget sterkt fag- og næringsmiljø innenfor området autonomitet og teknologiskifte på sjø. I forbindelse med nye kontrakter for fergesambandene Brakstad-Valset og Flakk-Rørvik fikk vi erfare det samme. Skrogene kom fra utlandet. Resten kom fra Midt Norge! Gjennom det å stille tøffe krav til næringen ved anskaffelse, så oppnår vi både transporttilbud, klimaresultat og næringsutvikling. Alt sammen er svært viktig når vi skal utvikle nye Trøndelag.

Jøa er svært godt egnet som vertskap for det første autonome fergesambandet i Norge, med kort overfart og begrenset kryssende sjøtrafikk. Den første norske autonome fergen vil ha stor nasjonal interesse. Det kan forsvare at det brukes mer tid og penger på sambandet enn trafikken på sambandet egentlig forsvarer. Det er bra for både innbyggerne og besøkende på Jøa.

Et framtidsrettet livs- og bomiljø krever gode samferdselsløsninger. Utnyttelse av tilgjengelig teknologi på nye områder og evnen til å tenke ferje på en ny måte, åpner for mulighet for fjordkryssing 24/7 og vil kunne bidra til å nå målene som både fylket og Namsos har for Jøa. I tillegg vil det kunne gi Jøa en viktig rolle for norsk maritim industri.