NTE svarer Naturvernforbundet:

Det må produseres mer fornybar energi og det må spares

Meninger

Vi må ta kraftige grep for å møte klimakrisen. Å fortsette som før, med om lag 50% fossil energibruk, har uakseptable konsekvenser. Jeg er enig med Naturvernforbundet i at det må satses betydelig på energieffektivisering. Men det holder ikke som eneste tiltak, slik Naturvernforbundet i Trøndelag hevder i et leserinnlegg i Namdalsavisa 23. mars.Ett av de viktige grepene for å redusere klimagassutslippene er å elektrifisere samfunnet. Det betyr å erstatte fossil energi, som olje og gass, med fornybar kraft. For å nå FNs klimamål om fjerning av klimagassutslipp innen 2050, har Thema Consulting beregnet at vi i Norge trenger hele 79 TWh. Mye av dette kan vi klare med energieffektivisering, samfunnsomlegging og reduksjon i olje- og gassutvinning. Ifølge Thema Consulting kan dette bidra med hele 47 TWh, noe som tilsvarer mer enn 10 ganger NTE sin produksjon av fornybar energi Men det er altså ikke nok når vi vet at vi må fjerne klimagassutslippene.

I Trøndelag har fylkespolitikerne lagt lista høyt. De har erklært klimakrise, og sier at vi skal bli et klimanøytralt fylke innen 2030. Det er svært ambisiøst, men vi mener det er helt nødvendig å ha konkrete mål å strekke seg etter. I praksis er det imidlertid en gigantisk utfordring. Trøndelag har allerede i dag et større forbruk av kraft enn det som produseres i regionen. Vi forbruker ca. 10,5 TWh årlig, men produserer bare 8,8 TWh. Vi importerer med andre ord fornybar energi for å dekke dagens behov. Dersom vi legger inn elektrifisering for å nå klimamålene, og utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser frem mot 2050, viser beregningene at vi trenger ytterligere 6 TWh.

NTE har fokus på energisparing og energirådgivning. Dette er ett av våre viktige satsingsområder, og noe vi opplever at kundene etterspør. Men det som sagt ikke nok. Derfor engasjerer NTE seg på en rekke områder. Vi oppgraderer eksisterende vannkraftverk. De siste årene er 4 kraftverk modernisert, og nå er vi i gang med rehabilitering av Nedre Fiskumfoss, en gigantutbygging til 1 milliard kroner, og som øker kraftproduksjonen med 40% ved anlegget - med minimale naturinngrep. Derfor er NTE også tungt involvert i ZEN-senteret ved NTNU/SINTEF hvor det forskes på hvordan vi kan nærme oss nullutslippssamfunnet. En viktig del av dette arbeidet skjer ved Mære landbruksskole, hvor man har satt seg som mål å utvikle Norges første moderne nullutslippsgård. Og derfor satser vi også på solenergi.

Nå vurderer vi å ta i bruk konsesjonen vi har fått til utvidelse av vindparken på Ytre Vikna. Beslutningen om vi bygger eller ikke, blir tatt i årsskiftet 2021/2022. Vi vet i dag ikke om det blir bygging, men vi mener at det er både riktig og nødvendig. Alvoret i situasjonen krever at vi tar kraftige grep, hele samfunnet skal omstilles. Det innebærer også en klok utbygging av gode vindkraftprosjekter!