May Britt Lagesen (AP) leder HU kultur Trøndelag:

Vi godtar ikke at frivilligsentralene i mindre kommuner og distriktene legges ned!

PRISBELØNT FRIVILLIGSENTRAL: Jorun Bryhn, Målfrid Solbakken og Ella Flotten tar en titt på diplomet som daglig leder Knut Flåtter fikk for arbeidet med Skage Frivillighetssentral.  Foto: Pal Morten Skaret

Meninger

Arbeiderpartiet er svært bekymret for konsekvensene av innføring av en ny finansieringsmodell for frivilligsentralene fra 2021 og krever at regjeringen gjøre en ny vurdering som sikrer at dagens frivilligsentraler kan opprettholdes.

Frivillig arbeid utgjør en viktig og særegen del av samfunnet vårt. Det å stille opp for andre er en viktig verdi for oss, spesielt i en tid som den vi er inne i nå. Mange jobber frivillig slik at andre skal oppleve inkludering, omsorg, mestring, være med på aktivitet og få gode opplevelser. Frivillig arbeid gjør samfunnet vårt rikere og felleskapet vårt sterkere.

Frivilligsentralene koordinerer frivillig arbeid og er et viktig knutepunkt i hverdagen for enkeltpersoner og lag- og organisasjoner. Velfungerende frivilligsentraler tar samfunnsansvar og er et godt, viktig og riktig verktøy på veien for å nå flere av FNs bærekraftsmål og da spesielt innenfor områdene «God helse», «Bærekraftige byer og samfunn» og «Samarbeid for å nå målene».

Også i Trøndelag fylkeskommune sin egen kulturstrategi «Balansekunst» løftes Frivilligsentralene fram som viktige aktører i arbeidet rundt eldreomsorg, flyktninge- og integreringsarbeid. Strategien peker på at vi blant annet skal utvikle kompetanseprogram for dem, samt at frivillig sektors rolle, betydning og virkemidler skal være en selvfølgelig del av regional og kommunal samfunnsplanlegging.

Helt siden 1990 har det vært en tydelig politisk vilje til å styrke den frivillige innsatsen i alle lokalsamfunn ved å øremerke midler over statsbudsjettet til drift av Frivilligsentralene.

Nå som har regjeringen vedtatt en ny fordelingsnøkkel som blir gjeldende fra 2021, vokser usikkerheten for framtidig finansiering. Det statlige tilskuddet skal ikke lengre fordeles etter antall sentraler, men etter antall innbyggere i kommunen.

Konsekvensene er store for frivilligsentralene og kommunene i Trøndelag. Hele 7,4 millioner kuttes i overføringene til fylkets frivilligsentraler. Noen folkerike kommuner vil få en liten økning, mens hele 29 kommuner vil få kutt til drift av sine frivilligsentraler. I tillegg flyttes midlene til drift fra øremerket tilskudd og inn i rammeoverføringene til kommunene. Midlene flyttes til mer sentrale strøk fremfor lik fordeling mellom kommunene uavhengig av hvor du bor og hvor du bidrar med frivillig arbeid.

Kulturdepartementet har utpekt 2022 til å være det nasjonale frivillighetsåret. Usikkerheten hos mange frivilligsentraler er nå om inngangen til dette året vil bli året hvor fundamentet som distriktene bygger mye av sin frivillighet på, blir borte. Arbeiderpartiet godtar ikke at mange tilbud i regi av frivilligsentraler kan bli svært redusert eller lagt ned i mindre kommuner og i distriktet generelt.

Arbeiderpartiet er svært bekymret for konsekvensene av innføringen av ny finansieringsmodellen for frivilligsentralene fra 2021 og mener dagens frivilligsentraler heller må rustes for jobben videre.