+1000 er realistisk, om den blir grønn

Lars Fredrik Mørch 

Meninger

Få regioner – om noen – har skapt mer optimisme og begeistring rundt en næringsstrategi enn Ytre Namdal. Nå ligger den reviderte +1000-strategien til behandling hos politikerne. Regionalt næringsliv forventer at politikerne nå følger opp bedriftenes innsats for å gjøre +1000 grønn og utslippsfri.

Like før Nærøysund kommunestyre skal behandle revidert strategisk næringsplan, mener Namdalskysten næringsforening at det er viktig å tenke dristigere enn noen gang: Situasjonen vårt land er inne i med korona-pandemien, har stilt både bedrifter og politikere overfor helt nye utfordringer. Nå ser vi hva næringslivet vårt virkelig får er i stand til. Vi bør derfor sikte høyt, ikke stå med lua i hånda, men utnytte våre fortrinn og kraft og stake ut kursen for Trøndelag, Norge og verden.

Like før jul vedtok EU-kommisjonen European Green Deal. Den nye, offensive klimasatsingen kommer til å få betydning for næringslivet også i Norge. SINTEF og andre kunnskapsmiljøer ser «Green Deal» som førende for europeiske bedrifters rammevilkår i årene framover. EU setter nå en standard for bærekraft som også norske bedrifter må forholde seg til gjennom EØS-avtalen. Også handlingsplanen for en sirkulær økonomi, som ble lagt fram tidlig i mars i år, får stor betydning for Norge.

Vår egen regjering har varslet sin sirkulærstrategi mot slutten av 2020. Innen den tid, vil rammene allerede være lagt i EU – som tradisjonelt har vært et beslutningssystem som maler langsomt. Men de siste årene har EU levert politikk raskt – spesielt når presset fra folk blir stort nok, slik det ble i spørsmålet om engangsplast.

Grunnlaget for +1000-strategiens vekstambisjon (dobling av matproduksjonen, 1000 nye arbeidsplasser og en befolkningsvekst på 20%) er bærekraftig matproduksjon i blå og grønn sektor. Siden +1000 ble vedtatt i 2015, er miljø- og klimakravene til norsk matproduksjon blitt vesentlig forsterket – bærekraft er blitt en forutsetning for vekst. Om få år vil bærekraft også betinge 0-utslipp.

Den reviderte +1000-planen forsterker og konkretiserer bærekraftelementene. Vi skal ha fokus på bio- og sirkulærøkonomi, nullutslipp fra industrien og en infrastruktur som legger til rette for nullutslipp i et Ytre Namdal-samfunn som skal være smartere enn før.

Og hvorfor er det riktig, spør du? Matproduksjonen er bærebjelken i +1000. Er ikke produksjonen bærekraftig, får den verken fortsette eller vokse. Namdalskysten næringsforenings gjennomgang av regionens knappe 5.000 produserte årsverk i 2018, viser at Ytre Namdal er helt avhengig av å bli grønn:

· Nærmere 40 prosent av dagens arbeidsplasser må bli grønnere for å være trygge

· 55 % av +1000-jobbene må bli grønne for å bli en realitet

Namdalskysten er heldigvis langt framme, og i en unik posisjon for å bli kanskje verdens grønneste næringsregion. Vi er på mange måter en «perfect match» til internasjonale, nasjonale og regionale strategier om framtidig vekst basert på 0-utslippsvisjonen. Blå sektor (marin og maritim) er motoren for å få dette til.

For at regionen skal bli ledende nasjonalt på grønn innovasjon og bærekraft trenger vi optimisme, nye løsninger, framtidstro og dristige næringsaktører. Også dette har vi mye av – Ytre Namdal er allerede langt framme på miljø- og klimainnovasjoner. NOPREC resirkulerer nå plast fra havet til bruk i norske designmøbler, Anteo har utviklet digitale løsninger for miljøovervåkning i laksenæringen, Mekon leverer automatiske desinfeksjon av brønnbåter og flere ikke-medikamentelle avlusingssystemer har sin opprinnelse i denne regionen. Samtidig leder ytternamdalske aktører an i utviklingen av både undervannsfôring, fornybar energi, elektrifisering av oppdrettsanlegg og -fartøyer, nye merdkonsepter og mer miljøvennlige logistikksystemer.

Namdalskysten næringsforening tar til orde for å gjøre +1000 grønn. Dyktige næringsaktører er allerede godt i gang, og har flere initiativ på gang. Samtidig trenger vi flere. Vi ber alle næringsaktører på Namdalskysten spørre seg selv om «hva kan jeg bidra med for å realisere 0-utslippsvisjonen?».

European Green Deal er EU-kommisjonens største prestisjeprosjekt. Denne og andre klimasatsinger skal gå videre, uavhengig av krisen som verden nå er inne i. Vi har ingen tid å miste. Skal vi være forberedt på det som kommer, må vi forsere den grønne omstillingen nå. Optimismen vi har sett de siste årene, med nye arbeidsplasser, enorm byggeaktivitet og positiv befolkningsutvikling, kan ikke være noen hvilepute.

Vi må ta nye steg. Grønne steg.