Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Regjeringen vil gi kommunene mer makt i byggesakene

Meninger

Det er kommunene som kjenner de lokale sakene best. Derfor skal kommunene få bestemme mer i byggesakene, mens det skal bli mindre detaljstyring fra staten.

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres, og hvordan byggverk skal kunne bygges. Målet er at arealene skal bli brukt på en effektiv og god måte, at bygninger skal være forsvarlige og at de har høy kvalitet. Det er viktig at kommunene har oppdaterte planer, og hovedregelen er at utbygging skal skje i medhold av vedtatt plan.

Lovverket er likt for hele Norge, derfor har mange kommuner behov for en unntaksbestemmelse for å kunne bygge og utnytte arealene best mulig tilpasset lokale forhold.

Dagens regler stiller strenge krav for når en kommune kan gi dispensasjon. Man kan bare gi dispensasjon når fordelene er klart større enn ulempene. I tillegg kan fylkesmannen – som er klageinstans – overprøve kommunens vurderinger i alle typer dispensasjonssaker, også i saker hvor det bare er lokale hensyn som berøres.

Regjeringen foreslår nå å senke terskelen for når kommunene kan gi dispensasjon. Forslaget går ut på at kommunene skal kunne gi dispensasjon når fordelene er "større" enn ulempene, fordelene trenger altså ikke lenger være "klart større" enn ulempene. I tillegg foreslår vi å begrense fylkesmannens adgang til å overprøve kommunens skjønn.

Fylkesmannen skal fortsatt kunne overprøve kommunens vurderinger dersom de berører regionale og nasjonale interesser. I saker som bare berører lokale forhold, for eksempel om en sak er til sjenanse for naboene, får fylkesmannen betydelig mindre adgang til å overprøve kommunens skjønn. Men fylkesmannen skal fortsatt kunne prøve kommunens lovanvendelse, for å påse at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil eller tatt utenforliggende hensyn.

Dagens regelverk gir også begrensede muligheter for kommunen til å vektlegge huseiers egen oppfatning av hva som vil være den beste utnyttelsen av sin eiendom. Regjeringen foreslår nå at huseiers interesser skal tillegges mer vekt i dispensasjonssaker knyttet til en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom.

Regjeringens forslag til endringer vil gi kommunene større handlingsrom i saker som kun er av lokalpolitisk art, som for eksempel avstandskrav, utnyttelsesgrad eller antall etasjer. Kommunen kan dermed lettere innvilge dispensasjon for å sette opp garasjer og uthus, bygge terrasser og plattinger, og øke med én eller flere etasjer.

Endringene skal gi kommunene mer makt til å innvilge dispensasjoner i byggesaker, så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk. Staten vil få mindre mulighet til å overprøve kommunene i saker som bare har lokal betydning. Endringene er en del av målet til denne regjeringen: Å flytte mer makt og innflytelse nærmere lokale myndigheter. Her gir vi kommunepolitikerne bedre mulighet til å utvikle kommunen til det beste for sine innbyggere og sitt næringsliv – uten unødvendig detaljstyring og innblanding fra staten.