Størstedelen av Røyrvik kommune foreslås fredet og utvikling i grendene stoppet!

Røyrvik formannskap vedtok i møte 12. mai 2020 å legge ut forslag til ny arealdel av kommuneplanen til 6 ukers høring uten innbyggernes medvirkning denne gang, slik PBL 5-1 klart oppfordrer til

Jeg forventer å se en kommuneledelse som kjemper for innbyggernes behov , ikke storsamfunnets behov, skriver Anders Selliås som er idligere leder for avdelingen for plan, drift og eiendom, Røyrvik kommune. Bildet er fra  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Blir planen vedtatt slik forslaget står vil dette medføre store og inngripende begrensninger for innbyggerne i Røyrvik. Eksempelvis vil grenda Hudningsdalen bli fredet, og med ett unntak tilnærmelsesvis vernet mot videre utvikling. All utbygging av hytter, boliger og næringsbygg skal opphøre.

Dette begrunnes i fylkesmannens innsigelser til det første planforslaget. Sektormyndighetens innsigelser er ikke spesifikt begrunnet utover generelle hensyn til naturmangfold, naturtyper, reindrift og vernede vassdrag.

Som nevnt er det ett unntak, og det er reetablering av gruvedrifta i Joma. Her planlegges det nå med foredling av 1 million tonn råmalm årlig, med utslipp til Hudningsvatnet samt lagring på land. Driftsformen er beskrevet som under jord og dagbruddsdrift med åpning av et brudd på fjellet på flere hundre dekars utbredelse og uttak av flere millioner tonn stein hvor metallene er innkapslet i svovelkis, et mineral som beviselig har stor negativ miljøpåvirkning under avrenning.

Joma Gruver har allerede mottatt utvinningstillatelse og arbeider nå med ny reguleringsplan for området. Sektormyndighetene har ikke hatt innsigelser mot nyåpning så langt.

Det som er beskrevet ovenfor er et arealplanforslag lagt ut til offentlig ettersyn og selv om det er et nesten utrolig paradoks er det altså ikke lengre bare et tenkt scenario.

For de av lokalpolitikerne som ikke ser klart eller ikke har lest sakspapirene denne gangen heller, forklarer jeg kort paradokset nærmere; På grunn av naturkvaliteter og reindrift skal man ikke lengre kunne sette opp en bolig, ei hytte eller et næringsbygg i grenda Hudningsdalen. Å åpne opp et gigantisk dagbrudd med store muligheter for tungmetallavrenning og påfølgende forurensning av miljøet er imidlertid vel innenfor.

Et annet stort tiltak som konsekvens av reåpning av gruva er opprustning av vegen gjennom hele Hudningsdalen fra riksgrensa til Røyrvik sentrum på grunn av økt tungtrafikk. Også vel innenfor.

Planforslaget er laget for å tilfredsstille sektormyndighetene. Innbyggernes og grunneieres uttalelser ble i første versjon forkastet av fylkesmannen. Det er derfor ingen grunn til å tro at innbyggernes uttalelser vil bli lyttet til denne gangen heller hvis de går på tvers av sektormyndighetens oppfatning. Å hevde at høringsrunden kan medføre lempninger på restriksjonene krever at fylkesmannen må innrømme at innsigelsene var for omfattende – er det trolig?

Ikke alle av myndighetenes innsigelser er basert på konsekvensutredninger eller undersøkelser, i beste fall på skjønn men like gjerne antakelser. Kommunes politikere og administrasjon burde være de første til å imøtegå sektormyndighetene og kreve dokumentert at husbygging på gårdene i grenda er til større ulempe enn nytte. Jeg forventer å se en kommuneledelse som kjemper for innbyggernes behov, ikke storsamfunnets behov.

Restriksjonene gjelder alle grendene, selv om Hudningsdalen er mest skadelidende. Får vi ikke forandret dette er vi henvist til dispensasjonsbehandling for ethvert lite tiltak. Dispensasjonsbehandling betyr igjen høye kostnader for tiltakshaver uten garanti for positivt utfall.

Vi kan ikke godta en slik plan, alle oppfordres til å sette seg inn i forslaget og benytte muligheten til å gi sin tilbakemelding i høringsrunden når vi ble avskåret fra tidligere involvering!