Rødt om vindkraft og habilitet:

Rødt Nærøysund mener befolkningen har rett til å vite om slike forhold og oppfordrer alle som uttaler seg i saken om å være åpne om dette

Fredrik Duna, leder i Rødt Nærøysund 

Meninger

Nærøysund kommune er gjenstand for en storstilt industriell utbygging av landbasert vindkraft. Ytre Vikna trinn II vil legge beslag på store naturområder, og bli et stort vindkraftanlegg i nasjonal skala. Motvind Nærøysund sendte den 6. mai 2020 ut 19 spørsmål til kommunens lokallag om saken. Vi vil begynne med å si at Rødt Nærøysund er motstander av utbygging av landbasert vindkraft og kystnær havvind. Vi mener helt klart kraftbehovet fremtiden medfører kan dekkes inn på annet vis, bl.a ved modernisering av eksisterende vannkraftteknologi. NTNU publiserte i mai 2019 en forskningsartikkel som konkluderte med at modernisering av vannkraft vil gjøre vindparker i Norge overflødige i lang tid. Vannkraft har også mekanismer for lagring av overskuddsenergi i form av vannmagasiner, noe som er helt fraværende i dagens vindkraft. Det europeiske energimarkedet har langt større interresse for vår stabile vannkraft, enn ustabil produksjon fra vindkraftanlegg. Rødt mener det da er langt bedre samfunnsøkonomisk sett om vårt energioverskudd går til drift av industri for produksjon av råmaterialer som heller kan eksporteres. Dette vil være bedre for verdiskapningen i Norge enn å eksportere elektrisitet slik at denne verdiskaping og disse arbeidsplasser skapes andre steder.

Eierskapet til norske naturressurser skal komme fellesskapet til gode. Vi registrerer at Ytre Vikna trinn II er eid av de trønderske kommunene. Samtidig er det påfallende hvor fort de samme kommunene gjennom NTE solgte trinn I til et tysk kommunalt eid selskap. Det medfører at fellesskapet ikke har eierskap til denne naturressursen lenger, noe som for Rødt er uholdbart. Vindkraften betaler hverken naturressursskatt eller er gjenstand for hjemfallsrett slik vannkraften er. Dersom man i fremtida finner bærekraftige løsninger for vindkraft på land eller offshore er disse to elementene sentrale i å beholde norske naturressurser i fellesskapets eie !

Utbygging av vindmølleparker legger beslag på kystkulturlandskap som er viktig for artsmangfold langs kysten vår. Det er belastende for reindriftsnæringa, og forringer store naturområder som opplevelsesdestinasjoner. Det gjennomføres irreversible inngrep i naturen med sprenging av veg, bygging av kaianlegg og snauhogst av skogsområder. Selve turbinene bygges av ikke-resirkulerbart materiale, og våre representanter har selv sett at oppdrydningsarbeidet som gjøres etter konstruksjon, reparasjoner eller ulykker er i bestefall dårlig. Vindmøllevinger som ødelegges legger igjen små biter med glassfiber og plast, og bidrar derfor til mikroplastproblematikken hos vårt dyreliv. I spørsmålene fra Motvind stilles det også spørsmål om Kråkøya og eventuell etablering av produksjonsindustri for ammoniakk. Rødt Nærøysund er veldig positive til ytterligere etablering av industri i kommunen. Nye arbeidsplasser og produksjonsindustri i Nærøysund kommune er viktig. Det må derimot ikke misforstås slik at dette avhenger av at Ytre Vikna II blir bygd. En vindmøllepark kan ikke produsere jevnt hele tiden, og Rødt anser det slik at industrien ikke kan stoppe opp de dagene vi har vindstille, eller for sterk vind her ute. Derfor er en industrisatsning i Nærøysund kommune etter vårt skjønn ikke avhengig av storstilt vindkraftutbygging. Vi har i Norge i dag overskudd på elektrisitetsproduksjon, og har enorme vekstmuligheter i å bytte ut gamle vannturbiner og energieffektivisering.

Vi krever åpenhet rundt habilitet i dette spørsmålet. Vi er kjent med at fremtredende kommunepolitikere i Nærøysund også er grunneiere som vil motta en ikke ubetydelig økonomisk kompensasjon dersom deres område blir bygd ut. Rødt Nærøysund mener befolkningen har rett til å vite om slike forhold og oppfordrer alle som uttaler seg i saken om å være åpne om dette. I vår lokalorganisasjon er det ingen som har direkte personlig vinning, eller tap grunnet utbygging av vindparker pr. dags dato. Flere har uttalt at å gå tilbake på gitte konsesjoner setter en uheldig presedens. Rødt Nærøysund mener presedensen vi setter ved å ikke gjøre det er mer uheldig. Konsesjonshavere har endret planene opptil flere ganger i prosessen. Ved å gå tilbake på en gitt konsesjon mener vi at man setter en presedens til at det ikke er fritt frem å beslaglegge norsk natur i profittens ånd.