Nærøysund KrF sin holdning til vindkraftutbygging

Steile fronter mellom forkjempere og motstandere av vindkraft preger dessverre debatten i Nærøysund.
Meninger

Nærøysund KrF oppfordrer alle til å holde diskusjonen rundt muligheter og utfordringer knyttet til eksisterende og eventuelt framtidige vindkraftverk, på et fornuftig nivå. Vi ønsker engasjerte debatter og saklig argumentasjon velkommen, men ønsker samtidig at demokratiske spilleregler skal følges.

Det synes klart at NTE etter all sannsynlighet kommer til å ta i bruk konsesjonen for Ytre Vikna vindkraftverk, trinn 2, utdelt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2009. Konsesjonen ble forlenget i 2018 da opprinnelige planer ikke lot seg gjennomføre innen fristen. Et sted mellom 42 og 60 vindturbiner vil stå ferdig oppført innen 2024, avhengig av valgt lengde på turbinblader. Mens Ytre Vikna 1 produserer 70 MW, vil Ytre Vikna 2 produsere 179 MW.

Selv om Nærøysund KrF har store betenkeligheter og ser de negative konsekvensene tilknyttet utbyggingen av landbaserte vindkraftanlegg, velger vi allikevel å ikke aktivt arbeide for å stoppe utbyggingen av Ytre Vikna 2: Konsesjon er gitt, og flertallet i det tidligere kommunestyret i Vikna har stilt seg bak utdelingen av tidligere konsesjoner.

Samtidig er Nærøysund KrF negativt innstilt til ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag. Erfaringer fra tidligere utbygginger må innhentes og sammenstilles før det eventuelt blir aktuelt å bygge ut nye, hittil ikke konsesjonsgitte, vindkraftanlegg på̊ land – slik som eksempelvis et Ytre Vikna 3. Vi håper det innen den tid har kommet andre og bedre løsninger som ikke medfører like store miljømessige inngrep.

Etter Nærøysund KrF sin mening, bør det tas mer hensyn til tap av artsmangfold, reindrifts- og reiselivsinteresser, samt viktige regionale jakt-, fiske- og friluftsinteresser i utredningsområdene.