Fra flertallet i Utvalg for Næring og Natur i Nærøysund kommune om fasadeendring

Flertallet i saken uttalte oss ikke om dette var fint eller ikke. Vi vurderte at fasaden ville fått et uttrykk, som avviker fra byggestilen

AVSLÅTT: Flertallet i Utvalg for næring og natur i Nærøysund forklarer i dette innlegget hvorfor de avslo dette forslaget til fasadendring på et hus på Marøya.  

Meninger

Utvalg for næring og natur i Nærøysund kommune behandlet nylig en sak om fasadeendring på et bolighus i kommunen. Søknaden ble avslått, i tråd med administrasjonens innstilling, noe som er blitt behørig kommentert av Frp i sosiale medier i ettertid.


Nei fra utvalgsflertall til skifte av vinduer mot Nærøysundet

– Horribelt, sier Frp-leder

– Det er horribelt at ikke folk selv skal få bestemme hvilke vinduer de vil ha! Frp-leder Terje Settenøy er ikke nådig etter siste møte i utvalg for næring og natur.


Flertallet i denne saken (SP, KrF og Ap) ønsker på bakgrunn av dette å komme med noen betraktninger rundt vårt syn på saken og hvorfor den fikk det utfallet den gjorde.

Vi har som kjent en kommuneadministrasjon som forbereder saker etter lovverket. Omtalte sak er søknadspliktig. Det betyr at søker må regne med at andre/loven/politikere kan ha et annet syn på saken. Vi fikk også informasjon i møtet om at administrasjonen hadde hatt dialog med søker i forkant av behandlingen, hvor alternative løsninger ble gjennomgått.

I denne saken er det Plan- og bygningsloven § 29-2 saken skal vurderes opp mot, og paragrafen fastslår følgende:

«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering». Vi ble også oppfordret til å se dette opp mot formålsbestemmelsen i § 1-1 femte ledd, som sier at hensynet til estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i den enkelte byggesak. I tillegg sier forarbeidene til loven at vi skal vurdere om tiltaket er godt eller dårlig utformet ut fra faglige kvalitetsnormer.

Flertallet i saken uttalte oss ikke om dette var fint eller ikke, sett fra et subjektivt ståsted. Vi vurderte at fasaden ville fått et uttrykk, som avviker fra byggestilen, nok til å støtte innstillingen som ble forelagt. Selv om reguleringsplanen for området er mangelfull, så mener vi det ikke er et argument for å ikke gjøre et godt vedtak i denne saken.

Nabolaget har en utpreget tradisjonell stil, med småhusbebyggelse, og det er ikke stor avstand mellom byggene. Ved å oppføre disse store vinduene vurderte vi at det ville skape kontrast med nabohusene. I tillegg anså vi at denne fasadeendringen vil føre til at byggets karakter endres vesentlig. Det er bygget i tradisjonell stil, med stående kledning, saltak og vinduer med sprosser. Endringen med store vindusflater som vil dekke store deler av veggflatene i første etasje, medfører at dagens helhetlige utforming av bygningen blir brutt.

Som utvalg har vi et ansvar for nåværende og framtidige valg. Vi har til hensikt å skape forutsigbarhet, ikke bare for søker av tiltaket. Hvordan skal det bli i fortsettelsen om vi stadig skal gå i avisen med saker av en størrelse som denne? Det tar fokus bort fra de store og betydningsfulle sakene som ligger foran oss og gir inntrykk av at vi bare tar stilling til symbolsaker som er av mindre samfunnsmessig betydning. Er det virkelig slik administrasjon og politikere skal framstilles?

Vi ønsker avslutningsvis å rose administrasjonen i Nærøysund kommune for gode og gjennomarbeidede saksframlegg, som gjør oss politikere i stand til å fatte best mulig og rettferdige beslutninger.