Kjersti Tommelstad og Torgeir Strøm (SV):

Vi håper politikerne i Hovedutvalg Veg prioriterer Hovikberga på kommende møte

TUNNEL: Skolebussjåfør Pål Hoddø (til venstre) mener den eneste brukbare løsninga er å legge vegen i tunnel forbi Hovikberga. SVs Torgeir Strøm mener tiltakspakke i etappe en må økes og at en fullstendig utbygging må komme i neste etappe.  Foto: Øivind Rånes

Meninger

I 2019 skjedde det både en kollisjon og to mindre steinras på vegstrekninga ved Hovikberga på Otterøya (FV 767). Vegen er svært uoversiktlig og den mest utsatte strekninga i Hovikberga er så smal at to større kjøretøy ikke kan passere hverandre. Nå foreslår Fylkesrådmannen å bruke restoverskuddet på kr. 4,4 millioner fra det avsluttede bompengeprosjektet i Namsosområdet til noen siktutbedringer i Hovikberga. Det er sjølsagt bra, men hovedutfordringa på den verste strekninga med smal veg og overhengende fjell blir ikke borte.


900 innbyggere håper på mer penger til trafikkfarlig strekning

– Nå er det Hovikbergas tur

Fylkesrådmannen foreslår utbedringer for 4,4 millioner kroner på begge sider av Hovikberga, men den farligste strekninga er ikke med i forslaget.I tillegg til generelt dårlig vegøkonomi i fylket begrunner Fylkesrådmannen å holde igjen på pengebruken fordi: «Det legges til grunn at FV 767 har funksjonsklasse E og er dermed en av de vegene i fylket som har lavest prioritet for investeringer på fylkesvegene.» Nå er det slik at 41 % av fylkesvegene i Trøndelag har så låg årsdøgntrafikk at de blir definert i klasse E. Dersom det bare er de mest trafikkerte vegene i fylket det skal brukes penger på, så blir det dårlige grendeveger i Trøndelag i framtida.

Hovedmålet for Delstrategi Veg 2019-2023 i Trøndelag er formulert slik: «Fylkesvegnettet skal bidra til en samlet infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og balansert utvikling.» Det står også: «Trafikksikkerhet skal ligge til grunn for alt arbeidet som utføres på veg.» Vegen forbi Hovikberga er en av de farligste vegstrekningene i hele Trøndelag pga. rasfare, smal veg og dårlige siktforhold. Det er også etablert en statlig ordning hvor fylkene hvert år får en avgrenset sum til skredsikring. Hovikberga bør komme inn under denne ordninga.

Vi håper politikerne i Hovedutvalg Veg prioriterer Hovikberga på kommende møte. Om nødvendig i to etapper. En snarlig bevilgning på ca. kr 15 mill. til siktrydding, utslaking av skråninger, utsprenging av farlige kurver, forlenging av kulvert og fjellsikring. Dette kan samtidig bli et viktig sysselsettingstiltak i disse koronatider. Etappe to må være ei bru eller tunnelløsning på den verste strekninga til en beregnet kostnad på 30-40 mill. kr.. Politikerne i Hovedutvalg veg må vise at vegpenger ikke bare skal brukes på de mest trafikkerte vegene i fylket. De over 800 innbyggerne på Otterøya fortjener også en trafikksikker veg.