KOMMENTAR:

Et tilfeldig prosjekt

FLERE TILTAK: Denne strekninga har i mange år vært et hett tema.   Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Denne uka fikk vi se konsekvensen av at ingen av de åtte fylkespolitikerne fra Namdalen har fast plass i fylkeskommunens hovedutvalg for veg. Dermed ble det en Ap-politiker fra Verdal og en Høyre-politiker fra Trondheim som kom til å prege debatten om bevilgninger knyttet til utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya.

Uansvarlig politikk

Det var Bjørn Iversen, rutinert politiker og mangeårig Ap-ordfører i Verdal, som i debatten beskrev Hovikberga som et «tilfeldig prosjekt». Han mente det var uansvarlig politikk å prioritere Hovikberga utover rådmannens anbefalinger.

– Vi kan ikke bare dra et tilfeldig prosjekt opp av bunken i konkurranse med andre viktige prosjekt. Det blir for tilfeldig og kan få konsekvenser for andre prioriteringer, sa Iversen i debatten i hovedutvalget.

Sammen med Sps Ida Stuberg fra Inderøya er Iversen den eneste politikeren fra nordre del av storfylket som sitter i hovedutvalget for veg. Fra Namdalens ståsted oppleves det derfor som spesielt at det var Høyre-politikeren Henrik Kierulf fra Trondheim som argumenterte for å øke bevilgningene til Hovikberga ved bruk av fylkeskommunens overskudd fra i fjor.

Trondhjemmeren Kierulf benyttet samtidig anledninga til å opplyse nord-trønderen Iversen om Hovikbergas status i det fylkeskommunale planverket.

– Dette er ikke et tilfeldig prosjekt i bunken, kunne Kierulf opplyse sin politikerkollega om.

En prat med Tore O. Sandvik

Hvis Bjørn Iversen, som ansvarlig politiker, hadde gjort leksa si, hadde han kanskje vurdert Hovikberga annerledes. Han kunne for eksempel ha tatt en prat med sin sjef og partifelle, fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Under valgkampen i fjor høst fikk nemlig Sandvik oppleve den smale og svingete vegstrekninga. Under ei befaring sammen med blant annet Namsos-ordfører Arnhild Holstad, fortalte han at han var godt orientert om Hovikberga og han delte langt på veg synet om at Hovikberga var ei strekning som kunne kalles fylkets dårligste fylkesvegstrekning, selv om han samtidig ga uttrykk for at det også fantes mange andre strekninger med en standard som ikke var tilfredsstillende.

Bruk av fondsmidler

Fylkesordfører Sandvik pekte da på muligheten til å bruke fondsmidler for å få gjennomført utbedringer. Det ble også gjort da det ble gjennomført små rassikringstiltak før jul – uten at jeg kjenner til hvor stort beløp som ble brukt, og hvor pengene ble tatt fra.

I vår var vi så heldige at det dukket opp cirka 4,3 millioner kroner som et overskudd fra Namdalsprosjektet – penger som bilistene gjennom 16-17 år betalte i bompenger. At dette beløpet skal benyttes til utbedringstiltak i Hovikberga, skulle bare mangle. Hovikberga var et delprosjekt i det opprinnelige Namdalsprosjektet, uten at det ble foretatt store utbedringer.

Valgkamp og hverdagspolitikk

Fylkespolitikernes diskusjon dreide seg ikke om disponeringa av overskuddet fra bomvegselskapet, men om man samtidig skulle bevilge ytterligere noen millioner for å få gjort mer på den utfordrende vegstrekninga. Høyre og Venstre fremmet forslag om å bruke ytterligere 5,3 millioner kroner fra fylkeskommunens fondsmidler for å få til ei mer helhetlig utbedring. Forslaget ble nedstemt av blant annet Ap og Sps vegpolitikere.

Hvis man holder utspillet fra Aps fylkesordfører i valgkampen om å bruke fondsmidler til utbedring i Hovikberga, opp mot Aps holdning når det kommer til praktisk politikk i den samme saken, så opplever man forskjellen på valgkamp og politisk hverdag.

Når man leser saksdokumentene som omhandler Hovikberga, er det dessverre grunn til å frykte at det aldri vil bli en fullgod veg utover til Otterøya. Fylkeskommunens administrasjon lister opp en rekke utfordringer som gjør det åpenbart at det neppe i overskuelig framtid vil bli gjort annet arbeid enn det som blir utført i denne omgangen. Et arbeid som i sin helhet blir betalt av bilistene.

Sånn kan det dessverre gå – med «tilfeldige» prosjekter.