NA MENER OM SYKEHUSET NAMSOS:

Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling eller manglende prioritering

«Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling»

NA MENER
Meninger

Sykehuset Namsos er igjen under press. Nylig ble det kjent at planene om en nødvendig oppgradering av helikopterlandingsplass for de nye redningshelikoptrene er blitt utsatt igjen. Nå er det planene om en annen nødvendig investering, det såkalte kombinasjonsbygget, som er skjøvet helt ut i det blå.


Byggeplaner ved Sykehuset Namsos i det blå

Det planlagte kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos er ikke med i HNTs langtidsbudsjett for de neste ti årene. Dermed er en realisering så langt i det blå. Saken har utløst et hastemøte og en protokolltilførsel, og tillitsvalgt Hege Trana er meget oppbrakt.


Helse Nord-Trøndelag har rett og slett skjøvet det planlagte kombinasjonsbygget ut av langtidsbudsjettet – for de neste ti årene – til tross for at det er undertegnet en intensjonsavtale med Namsos kommune om bygging. Kommunen har sagt seg villig til å strekke seg langt, men det er altså ikke nok til at styret er innstilt på helseforetaket kan bidra. I stedet ber styret om å få framlagt en egen sak der det skal vurderes om prosjektet eventuelt skal videreføres.

Ordfører Arnhilds Holstad og ansatterepresentant Hege Trana i styret har rett i at dette både er foruroligende og ikke godt nok. Trana krever at eventuelt byttes ut med skal.

Problemet er selvfølgelig at helseforetaket, selv om de har de beste intensjoner, ikke har penger til investeringer. Direktør Tor Åm peker på at det heller ikke bare er å låne penger fra Helse Midt-Norge, fordi de skal investere milliardbeløp i nytt sykehus i Møre og Romsdal. Når det gjaldt helikopterlandingsplass, var det sykehuset i Tromsø som ble skjøvet foran i prioriteringa.

I Levanger står det nå et ferdig kombinasjonsbygg, med helikopterlandingsplass på taket. Namsos står altså igjen uten noen av delene, i overskuelig framtid. Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling eller manglende prioritering. Stortinget har vedtatt at det skal være akuttfunksjoner ved begge sykehusene. Kombinasjonsbygget er avgjørende for at sykehuset og kommunene rundt skal kunne levere framtidas helsetjenester. Da må det følges opp med bevilgninger.

Helse Nord-Trøndelag kan ikke leve med ulikheter i prioriteringene mellom de to sykehusene. Det vil til slutt tvinge fram en sammenslåing til et Helse Trøndelag. Det vil kunne ramme sykehuset Levanger hardest. Investeringer i et fullverdig sykehus i Namsos bør derfor også være i Levangers interesse.