Nei til vindturbiner i norsk natur

Rødt er det første partiet som går mot alle nye vindkraftanlegg på land.

Vi redder ikke klimaet ved å bygge monstermaster i norsk natur, for å sende krafta og profitten ut av landet. Tvert imot må vi ta vare på den naturen vi har igjen, for å stå bedre rustet mot klimaendringene, skriver leder Bjørnar Moxnes i Rødt  

Meninger

Det gjør vi ikke fordi vi er klimafornektere. Men fordi vi veit at vi ikke redder klimaet ved å ødelegge naturen. Og fordi det finnes alternativer. Vi kan modernisere og ruste opp vannkrafta vår. Vi trenger ikke gå over bekken etter vind, vi kan hente ut mer energi fra de vannkraftverkene vi allerede har. Vi kan energieffektivisere byggene våre. Norske bygg bruker rundt 80 TWh i året, og forskning viser at det er mulig å halvere denne energibruken på 30 år.

Og vi kan la være å bygge flere eksportkabler for strøm. For hver nye kraftkabel som bygges, kobler vi oss tettere på det europeiske markedet og de europeiske strømprisene. Billig strøm fra fornybar energi skal brukes til det beste for norsk industri og norske innbyggere.

Nå kommer regjeringa snart med sitt forslag til nytt vindkraft-konsesjonssystem. Vårt krav er klart: Alle pågående prosjekter skal settes i bero, uavhengig av behandlings- eller byggestatus, og utredes på nytt etter nytt konsesjonssystem. Dette forslaget stilte vi i Stortinget i oktober 2019. Dessverre var det bare MDG som støttet det.

Det nye systemet må ta hensyn til demokratiet og naturen. Vi må gjøre slutt på at hele lokalsamfunn blir overkjørt av vindkraftkapitalen støttet av statsmakta. Derfor krever vi følgende:

  • Vindkraftutbygging skal underlegges vanlige kommunale prosesser for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven
  • Konsesjoner skal gis med maksimum fem års gyldighet, ingen forlengelse uten ny konsekvensutredning og ny konsesjonssøknad.
  • Naturkartleggingen som gjennomføres som del av konsekvensutredningen må gjøres av offentlige institusjoner med riktig kompetanse, som NINA eller SNO, for å sikre at alle naturverdier kartlegges. NVE har tidligere selv ettergått naturkartlegging for småkraftverk, som viste at det var grove feil i 14 av 20 kartlegginger. Det er all grunn til å tro at dette er tilfelle for vindkraft også.
  • Ingen oppstart av anleggsarbeid før utbygger har fått godkjent alle planer, inkludert MTA-plan og detaljplan, ingen oppstart før alle klager er avklart og ikke før alle forhold, som f.eks forhold til grunneier, er avklart i konsesjonsprosessen. Dersom ikke reindriftas behov for blant annet beiteareal, flyttleier og kalvingsplasser møtes av utbygger i konsesjonssøknaden, skal det ikke gis konsesjon.
  • Når et anlegg legges ned, skal naturen føres tilbake på utbyggers bekostning.
  • Ingen nye vindkraftutbygginger i sørsamiske områder, og all konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging i samiske områder skal utsettes til Samerettsutvalget II har avklart rettssituasjonen rundt land og vann.

Vi redder ikke klimaet ved å bygge monstermaster i norsk natur, for å sende krafta og profitten ut av landet. Tvert imot må vi ta vare på den naturen vi har igjen, for å stå bedre rustet mot klimaendringene.