Gå til sidens hovedinnhold

Mottoet var: «Slipp bonden fri». Men ble bonden fri? Nei!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Etter snart åtte år med blå regjering, er det sannelig på tide med et skifte av retning, også innen landbruket. Nå er det matprodusentens tur!

Arbeiderpartiet har lansert forslag til politisk program, vi vil ha en ny landbrukspolitikk, der vi vil ha norsk og bærekraftig mat produsert på norske ressurser og med hensyn til klima.

Med Listhaug i spissen, ble det i 2014 innført heving av kvotetak og dobling av konsesjonsgrenser. Mottoet var: «Slipp bonden fri». Men ble bonden fri? Nei. Dette førte til kraftige prishopp på leie og salg av melkekvoter, overproduksjon av sau og lam og en sterk sentralisering av kylling- og kalkunproduksjonen. Økte kvotetak favoriserte de store driftsenhetene, mange satsa for stort, leide og kjøpte opp jord, og gjelda økte. Altfor mange kjører langt etter fòret og transporterer husdyrgjødsla milevis før den spres. Små og ulønnsomme åkerlapper gikk ut av drift og i mange bygder er det nå bare en til to store driftsenheter igjen.

Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen. Ved å satse mer på små og mellomstore bruk vil vi hegne om familiebrukene der den ene eller begge ektefellene har inntekta si fra gården.

De fire grunnpilarene i landbrukspolitikken; jordbruksforhandlingene, de juridiske virkemidlene, odelslov og priskontroll på landbrukseiendommer skal bestå. Markedsordningene der landbrukssamvirkene har markedsregulering og mottaksplikt, samt importvernet, er viktig å opprettholde og skal ligge til grunn for videre styrking av landbruket i Norge.

I spesielt melkeproduksjonen kreves det store investeringer i nær framtid da det innen 2034 kreves en utfasing av båsfjøs og alle kyr skal gå i løsdrift. For Arbeiderpartiet er det viktig å presisere at vi har et mål om å bruke store ressurser gjennom IBU-midlene, slik at de små og mellomstore melkebrukene ikke trenger å øke i produksjon for å finansiere utbyggingene. Det skal lønne seg å drifte gården på det ressursgrunnlaget gården har!

Arbeiderpartiet har som mål å øke selvforsyningsgraden til over 50 prosent og da trenger vi at alle tilgjengelige arealer er i drift! Flere små og mellomstore gårdsbruk i stedet for få og store sentraliserte gårdsbruk, er god matberedskap og gir større verdiskaping i distriktene. De gir robuste lokalsamfunn, flere arbeidsplasser og sterke fagmiljøer. Også utnyttelsen av de enorme verdiene vi har i beiting, både på inn- og utmark, må styrkes vesentlig!

Kanaliseringspolitikken er viktig verktøy i dette arbeidet og må videreføres og styrkes. Korn og grønnsaker skal produseres på de arealene der det er hensiktsmessig og grasproduksjon på de mer marginale områdene. Det er også svært viktig å gi gode rammer for næringsmiddelindustrien, slik at de ser mulighet til å opprettholde og styrke en desentralisert struktur. Desentralisert næringsmiddelindustri og desentralisert landbruk vil styrke distriktene.

Parisavtalen pålegger også landbruket og ta sin del av utslippskuttene av klimagasser. Arbeiderpartiet ser svært positivt på at næringa selv inngikk avtale med staten i 2019 på et kutt på 5 mill. tonn CO2-evivalenter innen 2030. Et samla landbruk har lagt fram en plan på hvordan dette kan gjøres, gjennom Landbrukets Klimaplan. En plan som opprettholder verdiskapinga og sikrer landbrukets samfunnsoppdrag som ble vedtatt i stortinget (st.meld. 11 (2016-2017)): Matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med et lavere utslipp av klimagasser.

Til tross for Landbrukets klimaplan, lanserte regjeringen nylig en plan som innebærer kostholdsendringer for å oppnå ønsket målsetting. Regjeringa ønsker at tiltak ikke skal føre til økte subsidier i landbruket og at omstillingen skal tas i jordbruksforhandlingene.

Arbeiderpartiet vil at storsamfunnet skal bidra til et raskt klimaskifte i landbruket gjennom tilførte omstillingsmidler utenfor jordbruksforhandlingene, slik vi ser i andre sektorer.

Landbrukets Klimaplan skal med Arbeiderpartiet ved roret ligge til grunn for klimaarbeidet i landbrukssektoren! Bærekraft skal vektes høyt i klimaarbeidet. Arbeiderpartiet vil verne om produksjonen av rødt kjøtt på norske ressurser i omstillingsarbeidet med å oppnå vedtatte kutt i klimagasser.

Ved å stemme Arbeiderpartiet til høsten, vil dere få et bærekraftig landbruk med satsing på god økonomi i familiegårdsbruket som produserer sunn og bærekraftig mat med et lavt klimaavtrykk. Nå er det matprodusentens tur!

Kommentarer til denne saken