RØRVIK: NVE behandler blant annet søknader om konsesjon for bygging av vindkraftverk. Vindkraftdebatten har rast den senere tid flere steder i Norge. Også i Nærøysund kommune er det mobilisert motstand mot videre utbygging av vindkraftverk på Ytre Vikna.

Sarepta og NVE avviser kritikken og at det er gjort saksbehandlingsfeil. Les deres svar på kritikken lenger ned i saken.

– Konsesjonen bør trekkes

Motvind Nærøysund er av den formening at de sitter på så mye dokumentasjon på saksbehandlingsfeil hos NVE at konsesjonen bør trekkes. Dette som følge av stortingsvedtaket 19. juni i år.

I dette vedtaket ber Stortinget om at regjeringa gjennomgår konsesjonene som er gitt til vindkraft og stanse prosjekter med feil og mangler.

Foreninga mener de sitter med dokumentasjon på at NVE har brutt energiloven og forvaltningsloven.

– Dokumentasjonen er fra NVEs eget saksbehandlingsarkiv. I tillegg bygger de konsesjonen på en snart 20 år gammel konsekvensutredning; én av de eldste i landet. Kravet om oppdatert faktagrunnlag må slå inn på et eller annet tidspunkt, forteller Knut Roger Eidshaug i Motvind Nærøysund. Han mener videre at det både er enkeltvedtak og -avgjørelser, samt summen av det han mener er saksbehandlingsfeil, gjør at konsesjonen bør trekkes.

– Enkelte avgjørelser, som utvidelsen av konsesjonsområdet uten noen form for formell saksbehandling, og de utsatte fristene som ikke en gang er varslet om, er enkeltfeil som er graverende. Men summen av større og mindre feil – det er nesten ikke et eneste vedtak det ikke er noe det kan settes fingeren på. Dette vitner om en særdeles svak saksbehandling.

– Tre turbiner er plassert utenfor opprinnelig konsesjonsområde

Knut Roger Eidshaug viser til et kart der tre av turbinene på YV1 synes å være plassert utenfor opprinnelig konsesjonsområde. Videre legger han fram et offentlig dokument han har fått innsyn i. Dette er en epost fra Sarepta, som var utbygger på YV1, samt svar fra NVE dagen etter:

Opprinnelig datert 15. oktober 2014, og purret 20. oktober 2014, skriver Sarepta til NVE:

«Sarepta er nå inne i en finansieringsprosess og for investorer kan det komme opp et rødt flagg dersom man ser at turbiner står utenfor den opprinnelige konsesjonsgrensen.»

Videre skriver de:

«Sarepta ønsker imidlertid en bekreftelse (gjerne via mail) fra konsesjonsavdelingen hos NVE om at kommunens reguleringsplangrense er gjeldende for Ytre Vikna vindkraftverk, da både for YV1 og YV2 slik det i praksis har vært i prosjektets levetid.»

21. oktober svarer NVE:

«NVE bekrefter at gjeldende plangrense for reguleringsplanen kan avgrense planområdet i anleggskonsesjonen for Ytre Vikna vindkraftverk.»

Fra en dag til den neste ble dermed tre turbiner vurdert til ikke lenger å være utenfor konsesjonsområde, mener aksjonsgruppa.

Knut Roger Eidshaug i Motvind Nærøysund utdyper hvorfor foreninga mener NVEs saksbehandling tyder på lovbrudd:

– Her har saksbehandlinga sviktet i flere ledd. For det første burde NVE ha oppdaget at tre turbiner sto utenfor konsesjonsområdet senest i MTA-planen til YV1. For det andre burde det ikke gis tillatelse til å utvide konsesjonsområdet uten noen form for formell saksgang. Et slikt «epost-vedtak» bryter med bortimot alle forvaltningens krav til saksgang, mener Eidshaug.

– Økte konsesjonsområdet med 3,7 kvadratkilometer

Eidshaug finner det oppsiktsvekkende at Sarepta får utvidet hele konsesjonsområdet for begge kraftverkene (YV1 og YV2) fra 9,8 til 13,5 kvadratkilometer over hele arealet, etter at de etter hans mening ulovlig har bygget tre turbiner utenfor konsesjonsområdet – nærmest over natta, og uten søknad om konsesjonsendring.

– Dette er ikke en gyldig utvidelse. Å bygge utenfor konsesjonsområdet, og det å tillate en utvidelse av konsesjonsområdet med 3,7 kvadratkilometer uten formell behandling slik NVE har gjort her, er alvorlig. Videre er det også alvorlig å benytte det nye, ikke formelt godkjente konsesjonsområdet, i den videre søknadsprosessen, melder Eidshaug.

Sarepta svarer

I en epost svarer daglig leder i Sarepta Energi AS, Trond Laumann, slik på forholdet angående de tre turbinene som er plassert utenfor opprinnelig konsesjonsgrense:

Utvikling og utbyggingen av vindparken skjedde i løpende dialog med NVE. Vindturbinene er oppført innenfor planområdet i samsvar med tillatelser fra NVE, jamfør godkjent detaljplan fra NVE. Et viktig poeng i denne sammenheng er at konsesjonsarealet (angitt med den gule stripen på kartet), ikke innebar en endelig avgrensning av vindparkens fysiske areal.

Før nevnte lovendring i 2008 var reguleringsplan påkrevd for alle vindkraftverk, og søker søkte parallelt konsesjon etter energiloven og igangsatte en reguleringsplanprosess etter plan- og bygningsloven.

Årsaken til at konsesjonsarealet ikke er avgjørende for vindparkens utstrekning, skyldes at den endelige detaljeringen av parkens fysiske utstrekning ble angitt i reguleringsplanen. Derfor er det reguleringsplanen som er avgjørende for hvilket areal turbinene kan plasseres innenfor, ikke konsesjonskartet.

Vedtatte reguleringsplan er fortsatt gjeldende for Ytre Vikna, uavhengig av lovendring i Plan- og bygningsloven i 2008, og for Ytre Viknas del betyr det bl.a. at en utbygging må skje utenfor et angitt naturvernområde og en rekke kulturminneområder i reguleringsplanen, og innenfor planavgrensningen. På denne bakgrunn var det naturlig i en verifikasjonsprosess å be NVE om en skriftlig bekreftelse på at også NVE iht. tidligere praksis anså reguleringsplanens avgrensning av vindkraftverket som (fortsatt) gjeldende for konsesjonen. Epost-korrespondansen i 2014 var derfor ingen søknad, men en skriftlig bekreftelse på en etablert situasjon.

Oppfølgingsspørsmål til Sarepta

Med bakgrunn i svaret fra Laumann, kommer NA med følgende oppfølgingsspørsmål:

– Hvorfor opererer dere med et konsesjonsareal (merket med gul stripe) hvis den ikke har noen betydning for vindparkens fysiske areal?

– Jeg mener at NVE er rette adressat her, svarer Laumann.

– I Sareptas epost av 15. oktober er dere bekymret for at det kan komme opp et rødt flagg dersom investorer ser at turbiner står utenfor den opprinnelige konsesjonsgrensen. Her viser Sarepta selv til den opprinnelige konsesjonsgrensen selv om dere nå mener at denne ikke har noen betydning for den endelige avgrensningen av parkens fysiske areal. Hvorfor var dere bekymret for å få et rødt flagg da?

– Jeg har ikke vært i kontakt med vedkommende som skrev eposten, og jeg vet ikke hva saksbehandleren tenker her. Jeg har derfor ikke forutsetninger for å uttale meg om innholdet i eposten, svarer Laumann.

– Imidlertid mener jeg det er viktig å påpeke at utviklingen i prosjektet var i henhold til lovverket og i god dialog med NVE, legger han til.

Mangel av høringer

Et av medlemmene i Motvind Nærøysund som bruker mye av sin fritid på å argumentere mot videre utbygging av vindkraftverk blant annet på Ytre Vikna, er Torunn Herje. Hun reagerer blant annet på mangel av høringer og lite informasjon. Hun mener den påstått mangelfulle saksbehandlinga har flere konsekvenser for de berørte i området.

– Prosessen har vært preget av mangel på høringer og informasjon. Manglende varsling har medført at berørte parter ikke har kunnet ivareta sine interesser, enten gjennom klagerett eller ved å disponere annerledes. Tidligere Vikna kommune har for eksempel inntil ganske nylig gitt tillatelse til bygging av nye hytter innenfor gul støysone, og dette uten å informere utbyggere om konsekvensene i form av støy og verdifall på eiendommene. Dette er alvorlig for dem det gjelder. Kommunen har opplysningsplikt. Vi velger å tolke det som at også kommunen har manglet viktig informasjon. Gul sone omfatter nå 33 eksisterende bygninger - 7 boliger og 26 fritidsboliger og regulerte hyttefelt, sier Herje.

Hun forteller videre at ingen av de fire siste NVE-vedtakene om utsatt frist er sendt på høring til berørte parter og naboer. I flere av vedtakene har ikke kommune, Fylkeskommune, Fylkesmann eller andre berørte parter blitt varslet/informert om vedtaket, mener hun.

«NVE gransker seg selv»

– Stortinget har bedt om gjennomgang av alle gamle konsesjoner. Nå skal NVE vurdere sin egen saksbehandling. Hva tenker dere om dette?

– For det første er vi glade for at det blir en gjennomgang. Prinsipielt er det imidlertid betenkelig at samme direktorat skal granske seg selv. Det burde være en faglig og juridisk uavhengig gjennomgang. Det er et grunnleggende prinsipp som vi mener burde gjelde her også. Lovbruddene er til dels åpenbare. Nå vil det vise seg om NVE er i stand til å se sine egne feil, og ta konsekvensen av det, svarer Torunn Herje.

Hun mener konsesjonen bør trekkes tilbake.

– En slik saksbehandlingspraksis kan ikke den norske forvaltninga være bekjent av, og stortingsvedtaket av 19. juni 2020 åpner for dette. Når i tillegg konsesjonen hviler på et sviktende grunnlag, med den 19–20 år gamle utdaterte konsekvensutredninga, som ikke er oppdatert i tråd med regelverket, så mener vi det er på tide å sette foten ned, mener Herje.

Spørsmål til NVE

NVE har fått oversendt påstandene som fremkommer i denne saken. På bakgrunn av påstandene som Motvind Nærøysund fremmer, stilte NA følgende spørsmål til NVE:

  • Hvorfor ble ikke vedtak sendt på høring slik det påstås av Motvind Nærøysund?
  • Tar NVE kritikk for saksbehandlinga?
  • Er NVE enig i at det er begått lovbrudd slik Motvind Nærøysund mener?
  • Er en 19–20 år gammel konsekvensutredning godt nok grunnlag for videre utbygging av YV2?
  • Vurderer NVE ny konsekvensutredning?

NVE svarer

I en e-post svarer NVE:

I konsesjonen av 18.10.2004 ble det gitt tillatelse til å bygge Ytre Vikna innenfor et kart av planområdet som var vedlagt og datert 18.10.2004.

Den 26.07.2007 sendte NTE en endringssøknad til NVE. Søknaden ble sendt på høring 12.09.2007 til Vikna kommune, Nærøy kommune, Fosnes kommune, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sametinget avd. Snåsa, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Ytre Vikna Grunneierlag v/ Tore Hunnstad, kunngjort i lokale aviser og lagt ut til offentlig ettersyn i kommunene.

NTE ble gitt en oppdatert anleggskonsesjon 16.03.2009 til å bygge første byggetrinn av Ytre Vikna innenfor et kart av planområdet som var vedlagt og datert 18.10.2004 og 26.06.2007.

Kartet fra anleggskonsesjonen i 2004 viser turbinplassering og internveier og kartet fra anleggskonsesjonen i 2007 viser trinn I av utbygging av Ytre Vikna i kommunens reguleringsplan for vindkraftverket.

I NVEs e-post av 21.10.2014 bekreftet vi at gjeldende plangrense for reguleringsplanen kunne avgrense planområdet i anleggskonsesjonen for Ytre Vikna vindkraftverk. Noe som er i tråd med kartvedleggene for det første byggetrinnet til den oppdaterte anleggskonsesjonen.

Miljø-, transport- og anleggsplan for Ytre Vikna II vindkraftverk ble sendt på høring 24.09.2015 til Vikna kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. I høringen ble planområdet for både trinn I som utbygd, og trinn II som planlagt hørt.

Vi kan ikke på dette grunnlag se at det er blitt gjort saksbehandlingsfeil. I begge konsesjonene ble det bestemt at et justert kart skulle sendes inn når endelig valg av teknisk løsning var gjort. NVE kan ikke se at vi har mottatt et slikt kart. Dette burde vi gjort NTE oppmerksom på da vi bekreftet at gjeldene plangrense for reguleringsplanen kunne avgrense planområdet til anleggskonsesjonen.

Utvikling av turbinteknologi har gått svært fort de siste fem årene, det fører til at en MTA og detaljplan som ble godkjent i 2015 i de fleste tilfeller er basert på eldre teknologi. En endring av turbintype vil føre til krav om endring av MTA og detaljplan og et oppdatering kunnskapsgrunnlag.