Med over 5.000 besøk årlig er fornybarparken på Ytre Vikna allerede et yndet turmål. Etter ti års drift er det tid for å utvide den for å sikre nok fornybar kraft til et næringsliv i verdenstoppen av det grønne skiftet.

Ti års drift av Ytre Vikna vindkraftverk ble markert med åpen dag og marsipankake i besøkshuset på Dalafjellet.

På de ti årene har vindparken forsynt regionen med viktig fornybar kraft, samtidig som utbyggingen gjorde Dalafjellet langt mer tilgjengelig for folk flest. Siden åpningen antar man at over 80.000 personer har benyttet området til kortere og lengre turer. Av disse har rundt 50.000 signert besøksprotokollen i det fantastiske besøkshuset. Det er all grunn til å gratulere TrønderEnergi med dagen.

Et enstemmig formannskap i Nærøysund gikk tirsdag 20. september inn for å reåpne prosessen med utvidelse av Ytre Vikna vindpark, som vil bli en utvidelse av dagens Ytre Vikna vindpark sørover.

Selv om det gjenstår mange politiske behandlinger før vindparken er ferdig utbygd, er vedtaket svært viktig. Når det tar 5-10 år å få konsesjoner på plass til energiproduksjon og nettutbygging er det helt nødvendig at prosessen starter nå, før energiknapphet blir en hemsko for et næringsliv i tetsjiktet på klimaomstillingen.

I 2020 gjennomførte NKNF en energikartlegging i bedriftene i Ytre Namdal, i samarbeid med Nærøysund kommune. Kartleggingen viste at bare 35% av energiforbruket i bedriftene var fornybart. Tall fra nettselskapet Tensio tyder samtidig på at næringslivets fornybarandel allerede utgjør 2/3 av strømforbruket:

· I 2021 ble det brukt 199 GWh elektrisitet i Nærøysund og Leka, tilsvarende snittforbruket til 12.400 husholdninger (SSB)

· Strømforbruket er 125 GWh høyere enn antall husholdninger skulle tilsi (4.682)

· Strømforbruket økte med 9% siste år (2020-21) og 36% siste 10 år (2011-2021)

Når CO2-avgiften firedobles fram mot 2030 vil allerede høye drivstoffkostnader skyte i været, og etterspørselen etter utslippsfrie alternativer øke raskere enn det siste tiåret. Elektrifisering av næringslivet nå, ville økt strømforbruket i Nærøysund og Leka fra 199 til drøyt 430 GWh – om lag 100 GWh mer enn produksjonskapasiteten i dagens vindparker.

Gjennom kartleggingen i 2020 identifiserte vi 17 konkrete næringslivsprosjekter under planlegging, med et estimert kraftbehov på rundt 500 GWh. Flere av disse vil være vanskelig å realisere uten at man har trygghet for at det blir mer fornybar energi tilgjengelig lokalt. Kraftoverskudd i deler av landet vil ikke hjelpe, krafta må komme hit – og vi nærmer oss maksimal tåleevne på strømnettet faretruende raskt.

Det tar gjerne 5-10 år å få konsesjon for kraft- og nettutbygging i Norge. Vi har ingen tid å miste, og formannskapet i Nærøysund skal ha ros for ikke å vente med restart av prosessen med Ytre Vikna 2.0.