SALSNES: Basert på resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet setter OURO – Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks – i gang tiltak for å redusere påvirkninga fra rømt oppdrettslaks på villaksens genetikk. I tillegg til direkte uttak i elv finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag, uttak i fiskefella i Etne, samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

Steinsdalselva i Osen og Salvassdraget er blant de 35 elvene som nå skal renskes for rømt oppdrettslaks.

– Siden OURO sin oppstart i 2015 har vi ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor. Den langsiktige trenden på innrapporterte rømmingstall er synkende. Det viser at tiltakene som næringa har iverksatt over år gir effekt, sier Ingrid Lundamo, styreleder i OURO.

OURO-tiltak viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2021 var ifølge sammenslutninga preget av lave rømmingstall, noe også lavere uttak fra OURO gjenspeiler. Det ble gjort uttak med harpun, not, stangfiske og kilenøter.

– Det er svært gledelig å se at vi gjennom vår innsats får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Lundamo.

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Havbruksnæringa har en nullvisjon for rømming. Den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Dette gjenspeiler seg i elvene, og næringa er opptatt av å bidra aktivt til å få tallene ytterligere ned, sier Lundamo.

Sammenslutninga skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkinga, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent, skal tiltak planlegges og uttak gjennomføres, så lenge det er praktisk mulig.

Uttaket gjennomføres av spesialiserte leverandører av utfiske-tjenester, som i samarbeid med lokale elveeierlag og statsforvalteren bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i det enkelte vassdrag, samt er ansvarlige for å innhente fisketillatelse.

Utfisket i Salvassdraget skal besørges av trondheimsbaserte Skandinavisk naturovervåkning.

Utvalg av elver for 2022-sesongen

Basert på fra resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk og andre relevante kilder, velger styret i OURO ut hvilke elver som det årlig skal gjennomføres tiltak i.

Det er i 2022 valgt ut 35 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag, uttak i fiskefella i Etne og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget.

Nedenfor er tabell med elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak.