Vi har tidligere strammet inn og tydeliggjort regelverket, men vi trenger å gjøre ytterligere grep. Trygghet og fremkommelighet både for de som bruker elsparkesyklene og andre trafikanter skal bli ivaretatt. Derfor foreslår vi nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år.

Ulykkesstatistikken viser tydelig at å bruke elsparkesykler er farligere enn du tror. Studier fra 2020 og 2019 viser at det er om lag ti ganger høyere risiko for å bli skadet i en elsparkesykkelulykke enn med sykkel. Fra april til juni i år var det en tredobling i antall skader i Oslo, og det ser ut til at skadetallene har stabilisert seg på et urovekkende høyt nivå. Og mange av skadene er svært alvorlige og gir livsvarige mén.

Da regjeringen klassifiserte små elektriske kjøretøy som sykkel i 2018 forutså vi ikke disse tallene. Erfaringene siden har gjort det tydelig at verken reglene for sykkel eller motorvogn passer spesielt godt for denne typen kjøretøy. Derfor vil vi nå stramme inn.

Det er ikke lov til å kjøre i fylla, men svært mange ulykker er knyttet til promillekjøring. I Oslo i sommer var 55 prosent av ulykkene med elsparkesykkel i helgene med ruspåvirket fører. Selv om lokale myndigheter nå kan bestemme hvilke tider på døgnet utleiesykler kan brukes, er promillekjøring fortsatt en nasjonal utfordring. Jeg mener den alminnelige promillegrensen på 0,2 er mest nærliggende å bruke også her, men også 0,5 og 0,8 er aktuelle alternativer.

Et annet problem vi har sett er det høye konfliktnivå mellom elsparkesyklister og gående på fortau fordi elsparkesyklister ikke følger reglene og tar hensyn til de gående. Vi kan ikke ha det slik at gående skal føle seg utrygge på et fortau. Derfor ønsker vi et forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelvei.

Om lag hver tredje skade på elsparkesykkel er hodeskade, og aldersgruppen 22–34 er mest utsatt for slike skader. Selv om et påbud for alle vil være mest skadeforebyggende, vil det også trolig begrense bruken av utleietilbudet. Med et påbud om hjelm for barn under 15 år vil vi gi barn et særlig vern, og samtidig legge til rette for gode vaner. Vi ønsker også en aldersgrense for bruken på 12 år. Dette er kjøretøy som raskt kan komme opp i en hastighet på 20 km/t, og som barn ikke har forutsetninger for å kjøre trygt i et komplisert trafikkmiljø.

De nye forslagene til innstramminger i regelverket, kommer i tillegg til de endringene som allerede har trådt i kraft det siste året. Fra 18. mai i år fikk kommunene muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som ga mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

Videre tydeliggjorde vi forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, vi klargjorde at fotgjengere har prioritet på fortau, og at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten. I tillegg vedtok Stortinget i juni en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som gir kommunene mulighet til å regulere utleievirksomheten.

Nå tar vi ytterligere grep. En sommer som vi har hatt i år, med mange og alvorlige ulykker knyttet til bruk av elsparkesykkel, kan vi ikke ha igjen. Nå foreslår vi nye innstramminger. Jeg vil jobbe for at de skal være på plass i løpet av våren.