OVERHALLA: – Det er ikke spesielt hyggelig å våkne opp til dette synet hver eneste dag, sier Geir Nysæter.

23. mars begynte det å brenne i et utleielager ved gamle Overhalla Mek. Verksted AS på Øyesvold i Overhalla. Lageret brant ned, mens det gamle verkstedet står igjen totalskadd som følge av brannen.

Selv om noe er ryddet opp etter brannen, er området fortsatt preget av store hauger med stein, mur- og betongelementer.

– Det ser ut som et krigsområde, og når du er ute så lukter det sot og bål. Å bo midt opp i noe sånt er ikke noe særlig, det la en stor demper på sommeren, sier Nysæter, som er nærmeste nabo til branntomta.

Grunneieren er uenig i naboenes framstilling av saken: Les hele svaret lenger ned i saken.

– Kommunen opptrer passivt

Naboene Nysæter, Bjørn Sagmo og Patrick Bratberg sier de har forståelse for at det tar tid å rydde opp etter en storbrann. Men at det skulle ta så lang tid som et halvt år hadde de ikke regnet med.

– Det har vært store perioder med stillstand. Nå er det i alle fall en måned siden det ble gjort noe som helst her, sier Sagmo.

Som naboer har de flere ganger tatt kontakt med kommunen for å høre hvordan status på oppryddinga er.

– Vi har vel mottatt noe sånt som tre brev fra kommunen siden brannen. Det siste fikk vi for et par måneder siden. Da lovte de at om ikke grunneier ryddet opp, skulle de selv ta over oppryddinga. Men ingenting har skjedd, sier Bratberg.

Ifølge naboene har grunneieren fått flere pålegg fra kommunen om å rydde opp, uten at det har hatt nevneverdig effekt.

– Det kan se ut som at kommunen bare har utsatt fristen, gang etter gang. Nå er vi lei av å mase på dem for å høre hva som skjer. Det er tross alt kommunen som har en myndighetsrolle i denne saken, og for oss virker det som de opptrer veldig passivt, sier Nysæter.

Les kommunens svar nederst i saken.

Frykter miljøskader

De er også bekymret for miljøaspektet og frykter at bortkjørt avfall ikke er blitt tatt hånd om på en forsvarlig, og lovlig, måte.

– 10–15 biler, store mengder diesel og flere fat med fyringsolje gikk med i brannen. Jeg vil tro at området er sterkt forurenset, sier Nysæter.

De har fått beskjed om at det skulle tas prøver av grunnen med tanke på miljøfarer og miljøgifter, men har ikke sett at det har blitt utført.

– Vi ba om å være til stede for å påvise forurensning, men har ikke fått svar fra kommunen, sier Sagmo.

– Overhalla liker å kalle seg en miljøkommune – da må de også feie for sin egen dør, legger Nysæter til.

Livsfarlig lekeområde

Branntomta er i dag ikke sikret, noe som også skaper bekymring for småbarnsforeldre på Øyesvold.

– Unger liker jo å utforske, og et sånt område kan virke spennende å leke i. Det må skje noe før det skjer en alvorlig ulykke, sier Bratberg, som selv har sønnen Liam på tre år.

De peker blant annet på eksisterende bygg, som står igjen totalskadd etter brann, røyk og vann fra slokkingsarbeidet.

– Murveggen er helt ødelagt og kan rase ned når som helst. Og hva vil skje til vinteren, når snøen legger seg på taket? Det skal ikke mye tyngde til før de tynne platene gir etter, påpeker Sagmo.

Naboene krever nå at kommunen kommer på banen med konkrete tiltak – og at de setter større makt bak varslene om tvangsopprydding, prøvetaking og miljøsanering.

– Vi har vært i dialog siden dag en, men nå begynner tålmodigheten å bli tynnslitt. Det eneste vi ønsker er at det skal bli ryddet opp her, slik at vi kan begynne å leve på normalt vis igjen, sier de.

Grunneieren: – Venter på prøvesvar

NA har lagt fram kritikken fra naboene til grunneier Ola Lie Berthling. Han stiller stiller seg undrende til at naboene opplever det som belastende å bo ved branntomta.

– Jeg har ikke forståelse for det slik det er per dags dato. Det ligger igjen litt stål og betong – det er langt fra et «krigsområde», mener han.

– Hva er grunnen til at det tar så lang tid å rydde opp?

– Status nå er at vi venter på prøvesvarene på betongen og videre dialog om gjenbruk av betong. Hvis betong må deponeres, snakker vi om betydelige kostnader.

Lie Berthling avviser at bortkjørt avfall ikke er blitt håndtert på forsvarlig vis.

– Vi har levert til avfallsanlegget. Noe er lagret inne i eksisterende bygg, noe står igjen og avventer prøvesvar, sier han.

Når det gjelder sikring av branntomta, sier grunneieren at det først ble satt opp et gjerde rundt det som tidligere sto igjen. Dette gjerdet ble tatt bort i forbindelse med siste riving.

– Siden alt farlig nå er borte, trodde jeg ikke det var behov for gjerdet lenger. Det vil nå bli satt opp rundt den ene bygninga. Resten av tomta er ufarlig, sier han.

– Når ser du for deg at tomta blir ferdig ryddet?

– Det avhenger av resultatene på betongprøvene, og eventuell søknad hos Miljødirektoratet.

– Kan du si noe om dine videre planer for tomta?

– Det blir sannsynligvis satt opp et tradisjonelt lagerbygg i tre-reisverk kledd med ståltakplater, og selvbærende takstoler tak kledd med takplater på eksisterende grunnmur.

Grunneieren, som tok over tomta i 2015, hevder naboene ikke har tatt direkte kontakt med ham om misnøyen – noe han er skuffet over.

– Jeg har ikke fått en eneste telefon fra dem. Før jeg overtok byggene, var de i dårligere stand enn byggene har vært etter jeg overtok. Jeg har også ryddet og levert store mengder med avfall fra tidligere drift, og hatt mye opprydnings- og vedlikeholdsarbeid der. Jeg syns det er leit og trist å få så mye negativ omtale når jeg kun har prøvd å sette i stand bygninger og skape virksomhet i lokalene, sier Lie Berthling.

Han påpeker at han driver gårdsdrift og at han i år holder på å bygge om fjøset, noe han beskriver som tidkrevende.

– Å få den brannen i fanget oppå alle andre oppgaver, har gjort at det har tatt litt lengre tid enn jeg selv hadde ønsket, sier han.

Kommunen: Ikke aktuelt med tvangsrydding - ennå

Overhalla kommune kommer ikke til å tvangsrydde branntomta på Øyesvold før grunneier har fått det kommunen betegner som rimelig tid til å rydde selv.

– Det som ligger igjen på tomta er vurdert som ikke farlig for omgivelsene, men jeg har forståelse som at det oppfattes som visuell forsøpling, sier teknisk sjef i Overhalla kommune, Torbjørn Høyen.

Han sier at ifølge de opplysningene han har er det som kunne utgjøre en direkte fare fjernet.

– Grunneier fikk skriftlig pålegg om å sikre eller fjerne alt som kunne utgjøre en fare, som for eksempel løse bølgeblikkplater og liknende. Etter purring fra kommunen er det nå gjort, sier teknisk sjef.

Ifølge Høyen ble den første fristen overskredet, noe som resulterte i en tvangsmulkt på 10.000 kroner.

– Er det tatt prøver av restavfallet som ligger på tomta?

– Vi kommer i løpet av kort tid til å sende grunneier et nytt brev hvor vi vil be om at det blir tatt prøver av betongen som ligger på bakken. Analyseresultatet vil danne grunnlag for eventuelle pålegg om fjerning og deponering, sier Høyen.

– Hva med prøver av jordsmonnet med tanke på grunnforurensning?

– Det er aktuelt når det er avklart hva tomta skal brukes til. Så langt har vi ikke fått noen konkrete signaler om hvilke planer grunneier har, sier Høyen.

Han legger til at det er forskjellige krav som gjelder for miljøundersøkelser om det skal oppføres for eksempel et lagerbygg, eller om det kan være aktuelt som boligtomter. Teknisk sjef sier videre at i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har kommunen gitt grunneier signaler om at de ikke ønsker ny industri på tomta, og at området i arealplanen kan bli omdisponert med tanke på hva det kan brukes til.

– Naboer er bekymret for om barn tar seg inn på tomta og i brannruinene. Kan det være aktuelt med pålegg om riving og sikring?

– Vi har sagt at området skal sikres slik at uvedkommende ikke uten videre kan ta seg inn på tomta. Noe som vil bli fulgt opp om det ikke er på plass, sier han.

Det er langt fra uvanlig at kommuner tvangsrydder privat eiendom og sender regning til eieren.

– Hvorfor rydder ikke kommunen tomta av miljøhensyn?

– Før vi går til slike skritt må grunneier først være gitt en rimelig frist til å rydde selv, og grunneier har fulgt de påleggene han har fått fra kommunen så langt, sier Høyen.