Saken om innføring av grunnrenteskatt på havbruk er en altoverskyggende debatt som betyr svært mye først og fremst for kystkommunene i Namdalen. Men selv om denne debatten er svært viktig mener jeg at Namdalen fortsatt må kjempe for å beholde Namdalstillegget i inntektssystemet! Selv om det nå har kommet på plass Bygdevekstavtaler vil Namdalstillegget fortsatt være vesentlig for å utjevne forskjeller og sikre namdalingene gode tjenester – nær folk der de bor.

De gjorde en stor jobb høsten 2008 våre 3 stortingsrepresentanter fra Namdalen da dette ble innført. Lars Peder Brekk, Inge Ryan og Bjarne Håkon Hanssen fikk inn Namdalstillegget i statsbudsjettet for 2009 etter at regionen i mange året hadde kjempet for å få samme betingelser som kommunene i Nord-Norge. Vi har avstander, klima, kompetanseutfordringer og sysselsetting som gjør at vi på mange måter kan sammenligne oss med kommuner i Nord-Norge. Ordningen har tjent Namdalen godt og bidratt til den utviklingen vi har hatt. Selv om det er forskjeller internt i Namdalen har bidraget på ca. 50 millioner i 2009-kroner vært viktig for å skape gode tjenestetilbud og utvikle lokale muligheter.

Mange kommuner i Nord-Norge har bedre forutsetninger for inntekter, vekst og utvikling enn mange kommuner i Namdalen. Bedre rammebetingelser bidrar til å skape ringvirkninger i hele regioner. Slik er det i Namdalen også, vi har hatt ulik utvikling i kommunene men samla sett er det positivt for hele regionen at noen gjør det bra. Samtidig er det er behov for styrking av utviklingen i deler av Namdalen. Røyrvik, Namsskogan og Grong har med sterk innsats fra initiativtakere i kommunene blitt deltakere i pilotprosjektet for Bygdevekstavtaler. Avtalene skal styrke utviklingen i utsatte og næringssvake kommuner ved å bidra til bosetting, sørge for tilgang på riktig arbeidskraft og legge til rette for ei fremtidsretta næringsutvikling. Det er veldig bra at disse kommunene ble en av flere piloter med denne ordningen men det må ikke gå på bekostning av Namdalstillegget, som virker direkte inn på kommuneøkonomien.

Det er godt kjent at sosialøkonomene og utvalgsmedlemmer fra sentrale miljøer i Norge ikke er så glade i ordninger som bidrar til å utjevne forskjeller for å skape like vilkår for innbyggere. Det er derfor ikke overraskende at Namdalstillegget er foreslått fjernet i denne innspillsrunden til nytt inntektssystem.

Det er flott at statsforvalteren i Trøndelag påpeker at Namdalstillegget er en rettmessig ordning som må fortsette. Senterpartiets ordførerforum som har uttalt seg på vegne av partiet i Trøndelag har også påpekt betydningen av at ordningen må videreføres. Namdal regionråd og kommunene i Namdal har sendt en grundig og god høringsuttalelse om saken som er et tydelig signal om at Namdalstilegget må opprettholdes. En fjerning av dette tillegget bidrar til å øke levekårsforskjellen i Norge i stedet for å utjevne dem. Namdalstillegget er derfor en ordning det er viktig å kjempe for å beholde også i framtidas inntektssystem.