I et innlegg i Namdalsavisa framsetter Devik en rekke påstander og beskrivelser om private velferdsordninger, om sensurering av kritikk, om hvordan ordfører og varaordfører kan oppfattes og om fravær av løsninger og endringer i eldreomsorgen.

Jeg kunne ha kommentert flere av Høyre-politikeren sine argumenter, men jeg velger heller å redegjøre for hva kommunestyret gjør innenfor eldrepolitikken og hvilke tiltak folkevalgte i kommunen har iverksatt og bedt om at kommunedirektøren skal følge opp.

Aller først så er det min overbevisning at tjenestetilbudene til eldre i Namsos jevnt over verken er så mye bedre eller verre enn i resten av kommune-Norge. Det jeg er helt sikker på, er at vi har svært mange kompetente og dyktige helseansatte som hver dag bidrar til at mange eldre opplever at de har gode liv og gode øyeblikk i alderdommen. Og tilbakemeldingene fra fornøyde brukere og pårørende er gledelig mange.

Den politiske utfordringen for alle folkevalgte i Namsos er å vedta rammene for en videreutvikling og en stadig forbedring av tjenestetilbudene til alle eldre, uavhengig av hvor de bor og oppholder seg. Det er besluttet målsettinger og beskrivelser om eldrepolitikken i den nye kommunen, både i intensjonsavtalen mellom de tre kommunene i forkant av reformen og i kommuneplanens samfunnsdel i 2020 etter at den nye kommunen var etablert.

Kommunestyret i vår relativt nye kommune har også vedtatt flere sykeheimsplasser. Senest før sommeren i år fikk kommunestyret seg forelagt en utredning som tok stilling til hvordan viktige tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen kan utvikles i årene som kommer, og eldreomsorgen var en sentral del av denne saken.

Et enstemmig kommunestyre vedtok da å øke tilgangen på korttids sykeheimsplasser og å omdefinere plasser på Bangsund bo- og velferdssenter til institusjonsplasser for demente. Videre vedtok kommunestyret – fortsatt enstemmig – at Namsos kommune i den langsiktige planleggingen skal styre mot en samlet dekningsgrad innen institusjon og plasser med heldøgns bemanning på 25 % av antall innbyggere over 80 år. Det ligger ingen sentrale føringer på hvor stor dekningsgrad kommunene skal ha på heldøgns omsorgsplasser. Men dekningsgraden i sammenlignbare kommuner varierer stort sett mellom 20 og 25 % av antall innbyggere over 80 år. Kommunestyret i Namsos har altså bestemt at vi skal ligge på 25 %. Men om behovet for heldøgns omsorg endres, vil det selvsagt være grunnlag for å endre dette måltallet.

Og det kan selvsagt bli tilfelle, for eldrepolitikken utfordrer oss særlig med at antallet eldre øker kraftig i årene som står framfor oss. I den situasjonen vi står i, og med det framtidsbildet vi vet kommer, er kommunestyret opptatt av at vi har gode og realistiske planer som grunnlag for de beslutningene som må gjøres. Og av hvilke vegvalg vi må ta for at målsettingene våre om en god eldreomsorg kan nåes. Derfor vil vi ganske snarlig behandle både helhetlig plan for demensomsorgen og helhetlig plan for helse og velferdstjenestene. Planer som flere ulike brukerråd og foreninger medvirker til å gjøre best mulig.

Men la det være helt klart: Bestillinga fra kommunestyret er selvsagt at Namsos kommune skal ha et verdig og godt eldreomsorgstilbud.

Les også

Namsos kommune svikter de eldre!