Gruppeleder for Senterpartiet i Trøndelag Steinar Aspli sparker nedover og tar intet ansvar for det kollektivtilbudet han selv har ansvar for. Det er ikke greit!

I et innlegg i flere lokalmedia, i etterkant av fylkestinget i oktober, kommer Aspli med mange spark og anklagelser til AtB. I Trønder-Avisa, under overskriften «Utviser fullstendig mangel på respekt for sin eier», får selskapet så hatten passer. Det er svært lite refleksjon knyttet til egen rolle og egne veivalg for kollektivtilbudet i Trøndelag. Det er riktig at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av AtB. Det er bestandig nyttig å få en uhildet gjennomgang av en sak. Dessverre fremstiller Aspli saken på en måte der ansvar og skyld plasseres hos AtB og ikke hos seg selv og hans eget parti. Rapporten gir også politikerne sin del av ansvaret, og plasserer ikke all skyld hos AtB.

Les også

Jeg synes at selskapet her utviser fullstendig mangel på respekt for sin eier

Selskapet AtB er opprettet for at Trøndelag skal nå sine samferdselspolitiske målsetninger. Når flertallet vedtok at regionanbudet skulle gjennomføres med en ramme på 470 millioner gav dette klare føringer for AtB og for politisk styring. At Høyre mente at denne rammen var utfordrende kan vi la ligge denne gang. Men med en slik ramme stiller man klare krav til hvordan anbud må utformes for å få mest mulig tjenester igjen for de pengene som er stilt til disposisjon. Det er spesielt her Aspli havner på villspor. Han og Senterpartiet har et klart ansvar for de tilbudene som fylket gir. Blir tilbudene en katastrofe, ja så er det Aspli sitt ansvar. Senterpartiet er faktisk i posisjon og har derfor anledning til å gjøre ting på en annen måte.

I stedet for å peke på andre hadde Høyre et forslag i saken som et samlet fylkesting støttet. Forslaget som ble vedtatt ber fylkesdirektøren legge fram en sammenligning av AtB og andre administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk. Fylkestinget ber om at det ses på følgende punkter:

• omfang og kostnader knyttet til administrasjon

• strategier og måloppnåelse innenfor omdømmearbeid

• metodikk og systematikk rundt målinger av kundetilfredshet, samt oppnådde resultater

Gjennom dette vedtaket kan en få ytterligere informasjon om hvordan AtB leverer sine tjenester.

Min konklusjon er enkel. Det er de politikerne som utgjør et som flertall bestemmer og har ansvar. Blir en tjeneste en katastrofe er det oftest de samme politikerne sin skyld. I stedet for å peke på andre er det vanskelig å se at Aspli har et eneste forslag til løsning i sitt innlegg. Å legge ned AtB vil ikke automatisk gi et bedre kollektivtilbud i fylket. Gjennom ulike saker vet vi at AtB nå mangler over 100 millioner for å levere tjenester på det nivået som gjøres i dag. Dette er et forhold som Aspli kan ta opp med finansministeren. Hvis dette ikke løses, betyr en rasering av tilbudet i distrikts-Trøndelag. Det burde være Aspli sin hovedutfordring nå.

Legger vi ned AtB blir sikkert noe også bedre, men det løser ikke alt. Vi kan se til fylkesveiene som drives slik Aspli drømmer om at kollektivtrafikken skal gjøres. Det er heller ingen suksesshistorie. Jeg er fristet til å bruke Asplis ord «Katastrofe er riktig betegnelse»!