Med utgangspunkt i 100 mål av industriområdet på Tranmyra i Overhalla ønsker Senterpartiet å tilby ei tomt på totalt 1000 mål hvorav 200 mål er dyrkamark. Dette mener vi i Overhalla Bondelag strider mot nasjonale mål om vern av matjord og Senterpartiets uttalte politikk angående jordvern. Jordvern er for oss i Bondelaget en prinsippsak som ikke skal tilsidesettes av politikerne i iveren etter å fremstå som næringsorientert i et valgår.

Før vi går videre i dette leserinnlegget vil vi presisere at Overhalla Bondelag ikke er imot nye arbeidsplasser basert på fornybar energi og lokal kompetanse. Det er derimot essensielt for oss at jordgrunnlaget og matproduksjonen i bygda vår opprettholdes og prioriteres i kommunens framtidsplaner.

I artikkelen i Namdalsavisa påpekes det at en batterifabrikk i Namdalen er i tråd med FNs bærekraftsmål på grunn av tilgangen til fornybar energi. I og for seg er dette riktig, men det er ikke riktig at en fabrikk av en slik størrelse bygget på matjord og dyrkbar myr etterlever FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og hele 169 delmål. Det er ikke forventet at noen skal kunne holde styr på alle disse målene. Det alle derimot burde vite er at FNs bærekraftsmål nummer to er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk. Bondelaget mener derfor at det er feil av Overhalla Senterparti å gå inn for utbygging av 200 mål fulldyrket areal og 800 mål dyrkbar myrjord.

Verdens matproduksjon må øke med 50-60 prosent innen 2050 for å holde tritt med befolkningsveksten. Jordbruksarealene er derfor en knapp og ikke-fornybar ressurs.

Det aktuelle arealet som i dag ikke er en del av industriområdet er eid av tre grunneiere. I artikkelen i Namdalsavisa refereres det til det innsendte prospektet hvor det påpekes at «eierne er positive til å stille sitt areal til disposisjon for batterifabrikk». Dette er ifølge grunneierne ikke riktig. Grunneierne har uttalt til kommunen at de ønsker etablering av nye arbeidsplasser i kommunen velkommen og at de derfor er positive til en mulighetsstudie. Noe som er veldig langt fra det å si at de stiller arealene til disposisjon.

Det har også vært manglende kommunikasjon innad i kommunen angående utspillet i avisa. Medlemmer i formannskapet og kommunestyret i Overhalla har ikke fått informasjon om det innsendte prospektet. Det samme gjelder for ansatte i kommunen som burde ha vært engasjert i en slik prosess. Det hele virker derfor som et soloutspill fra Overhalla Senterparti hvor konsekvensene for lokale bønder ikke blir prioritert.

Vi i Overhalla Bondelag vil oppfordre politikerne i kommunen til å prioritere jordvern og landbruket i alle utredningssaker. Det er derfor viktig for oss å si fra når viktige prinsipper for våre medlemmer blir tilsidesatt og underkommunisert.

Les også

Namdalen må på banen i kampen om batterifabrikk