Jeg sitter i natur og næring i Nærøysund kommune for Fremskrittspartiet og har med stor iver ønsket å være på ja-siden. Hvis det ikke er tungtveiende grunner for å avslå en søknad, vil jeg si ja til alle byggesaker. Dessverre er regelverket i Norge slik at innstillingen fra administrasjonen ofte er nei. Derfor er det spesielt viktig at jeg har FrP sin ja-holdning i ryggmargen. Jeg fremmer veldig ofte alternative forslag til vedtak, der jeg er på søkerens side.

Vi bor i en kommune der det skjer veldig mye, med utbygginger både innen næring og privat. Dette må vi legge til rette for at skal fortsette, også i fremtiden.

Regjeringen sier vi skal bygge tettere for å fortette byene, slik at områdene rundt ikke blir for mye utbygd, da kommer vi lett i konflikt med naboer, som ikke ønsker nye bygninger rundt seg. For å unngå store konflikter har vi ofte møter på forhånd med alle parter.

Jeg synes det er vanskelig å skjønne avslagene fra fylket i forskjellige byggesaker, som når en grunneier har en eiendom som han/hun vil fradele til boligformål eller fritidsbolig. Avslag begrunnes ofte med at det er dyrkbar mark på stedet. Men i mange tilfeller er det i realiteten skog eller ur, det vet vel grunneier best selv. I noen tilfeller ønsker grunneier å sette opp en hytte, eller selge en tomt langt oppe i fjellet eller ved sjøen, på sitt eget gårdsbruk, men får avslag på samme grunnlag fordi det meste tydeligvis defineres som dyrkbar mark. Jeg mener fylkeskommunen og fylkesmannens innsigelsesrett må reduseres, det er hån mot lokaldemokratiet slik de opererer i dag.

Jeg mener hensynet til «bli- og bolyst» samt grunneiers eiendomsrett veier tyngre enn de negative sidene ved bygging på siden av dyrkbar mark, men selvfølgelig skal det mye til hvis det er på god dyrkbar mark. Det må være enkelt å få bygge i hele Nærøysund og legges til rette for å bygge i hele kommunen. Jeg har heldigvis fått medhold fra de andre lokalpolitikerne i mange av forslagene jeg har fremmet. Særlig representanten fra Høyre har jeg samarbeidet godt med i utvalget.