Regjeringa har nettopp mottatt koronakommisjonens rapport.

Denne viser at det ikke var usannsynlig at en pandemi ville slå til som en nasjonal krise, noe myndigheten ifølge rapporten var klar over. Likevel var de ikke forberedt da denne omfattende og alvorlige covid-19 pandemien slo til.

En pandemi vil være svært krevende å håndtere uansett hvem som sitter i regjering. Likevel er erfaringene vi har fra kommisjonen viktig å ta inn over oss, både lokalt og nasjonalt. Vi må lære at vi må være bedre forberedt ved neste pandemi. Den kan nok komme, men uvisst på hvilken måte og med hvilken kraft.

Vi trenger et nasjonalt fokus som ikke kan gamble på at vi får hjelp utenfra når et stort smitteutbrudd skjer. Vi kan ikke satse på flaks ved at noen kjenner noen som vet om et lager et sted i verden med kritisk viktig utstyr, og at dette kan sendes til Norge.

Senterpartiet mener regjeringa må etablere beredskapsavtaler med norske produsenter av kritisk viktig utstyr. Vi må sikre lager, men også en beredskap i at det finnes produksjonskapasitet om situasjonen utvikler seg særs kritisk.

Det finnes bedrifter i landet som har snudd seg raskt og effektivt for å produsere viktig og nødvendig utstyr. Det er dyktige selskap med ansatte som tradisjonelt har hatt evne til å lete muligheter når situasjonen oppstår.

Pharmaq er verdensledende i produksjon av vaksiner til fisk, i all hovedsak til oppdrett av laks. Omtrent 7 av 10 laks i verden vaksineres fra produksjonen på Skogmo i Overhalla. Selskapet er mye omtalt som en suksesshistorie i sitt verdensmarked. Dette har de klart med sin iver i å hele tiden utvikle seg. Dyktige ansatte og tydelige eiere har ført selskapet dit det er i dag.

Derfor er det svært gledelig å se at Pharmaq ved fabrikksjefen, Trude Parnas, stiller seg til disposisjon for å se på mulighetene for produksjon av vaksiner til mennesker.

Legemiddelmangelen er økende og sårbarheten og uforutsigbarheten viser at vi er prisgitt utenlandsk evne og vilje til å levere til oss. Dette poengterer Farmasiforbundet også, og gir støtte til mer nasjonal legemiddelproduksjon.

En produksjon av menneskevaksine er langt fra noen quick-fix. Et optimistisk anslag fra vedtak til produksjonsstart og ferdige vaksineglass vil ta flere år.

Poenget er at Pharmaq's kunnskap basert på eksisterende produksjon er et eksempel på at vår nasjonale beredskap er mulig å høyne vesentlig. Selskapets teknologi og positive utviklingskultur kan gjøres tilgjengelig for vår nasjonale beredskap. Det er gjort betydelige investeringer på få år som har satt fabrikkene på Kløfta og Overhalla i stand til å levere kvalitet i verdenstoppen og i svært stor skala.

Jeg mener at selskapets invitt er en stor mulighet som myndighetene må svare på. Jeg er glad for at fabrikksjefen er tydelig på både mulighetene og begrensingene. Støtten og oppmerksomheten til selskapet i en rapport som nylig er utarbeidet fra organisasjoner innen legemiddelindustrien, LO og NHO, gir tro på en mulig framtidig, lokal produksjon.

Senterpartiet vil styrke den norske produksjonen og beredskapen og har nylig fremmet forslag i Stortinget med mål om å sikre en nasjonal produksjon av og beredskap for kritisk viktig smittevernutstyr.

Dette er et godt grep i riktig retning for å svare på kommisjonens rapport. Myndighetene må gå i dialog med legemiddelprodusenter for innenlands produksjon av viktige legemidler og vaksiner!