Gå til sidens hovedinnhold

NAV må møte fol­ket. Nær­het.

Ole Bir­ger Kve­mo har tatt ini­tia­tiv til det som har blitt en nyt­tig dis­ku­sjon om NAVs rol­le i kon­ge­ri­ket. Han har pre­si­sert at han ikke an­gri­per de som ar­bei­der i NAV, men sy­ste­met NAV, slik det har ut­vik­let seg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til­lits­valgt Gull­våg, mi­nis­ter Røe Isaksen og di­rek­tør for NAV Trøn­de­lag – Ben­te Wold Wig­um er blant dem som har del­tatt i ord­skif­tet. Gull­våg ser dess­ver­re Kvemos ut­ta­lel­ser som et an­grep på dem som ar­bei­der i NAV, han har imid­ler­tid en god av­slut­ning på sitt inn­legg: «Vi tren­ger et po­li­tisk skifte».

Di­rek­tø­ren fram­he­ver at bru­ker­ne er og blir for­nøyd med de di­gi­ta­le løs­nin­ger som er inn­ført. Det gjel­der den sko­ler­te gruppa som tren­ger NAV minst. Det som i til­legg er mer­ke­lig er at digitaliseringa går parallelt med sentraliseringa av NAV-tje­nes­te­ne. I for­kant av di­gi­ta­li­se­ring ble det hev­det at ar­beids­plas­se­ne kun­ne de­sen­tra­li­se­res. Hun har imid­ler­tid rett i det hun sier: «Hvor­dan vel­ferds­ord­nin­ge­ne i Norge or­ga­ni­se­res, er først og fremst et po­li­tisk spørs­mål.»

Mi­nis­te­ren har ikke fat­tet po­en­get. Han ut­ta­ler at «ters­ke­len har blitt la­ve­re for å opp­sø­ke NAV». Det mot­sat­te er jo til­fel­let og ho­ved­po­en­get.

Det jeg er mest opp­tatt av, er at NAV har fjer­net seg fra fol­ket, spe­si­elt fra den fem­te­de­len av fol­ket som ikke tak­ler vår di­gi­ta­le ver­den, og fra de res­surs­sva­ke som ikke fin­ner fram i det kom­plek­se sy­ste­met som har vokst fram.

Jeg så også mye po­si­tivt i at det skul­le bli en dør til tje­nes­ten i ste­det for den tre­de­ling som var. Det gikk dess­ver­re ikke bra, da det po­li­tis­ke fler­tal­let vi har i dag vil at ar­beids­for­mid­ling skal pri­va­ti­se­res til be­man­nings­by­rå­er og pri­vat for­mid­ling. De vil også ar de små en­he­te­ne i dis­trik­te­ne skal slan­kes el­ler leg­ges ned til for­del for stør­re en­he­ter.

En opp­ga­ve som gjor­de det gam­le NAV ufar­lig, var at alle kon­to­re­ne tok imot søk­na­der om godt­gjø­rel­se for rei­se og di­ett når noen had­de vært på sy­ke­hus og liknende. År­lig var det 3–4 mil­li­o­ner slike søk­na­der. I dag er det­te sen­tra­li­sert og di­gi­ta­li­sert og er et av de 281 uli­ke skje­ma som er i NAV-porteføljen. I dag er det en stor an­del av dem som har rett på stø­nad som gir blaf­fen og ikke sø­ker for­di det blir for van­ske­lig. NAV kan da skryte av at de dri­ver ef­fek­tivt og ra­sjo­nelt og har spart man­ge hund­re mil­li­o­ner på ordninga et­ter at alt ble flyt­tet til Ski­en.

Her er imid­ler­tid det vik­tig­ste at NAV i dag ikke mø­ter dis­se bru­ker­ne. Det er jo en år­sak til at folk har be­nyt­tet seg av en hel­se­tje­nes­te. Når de først var på et kon­tor med rei­se­reg­ning, var vegen kort for å leg­ge fram and­re ut­ford­rin­ger som kun­ne re­sul­te­re i nød­ven­dig hjelp og en for­bed­ret livs­si­tua­sjon.

Alle som har for­søkt å rin­ge til NAV vet hvor­dan te­le­fon­sy­ste­met er. Det går ikke å rin­ge di­rek­te til et kon­tor. På Stein­kjer er det ca. 50 an­sat­te men jeg kan ikke rin­ge dit. Det er sjøl­sagt mu­lig å be­stil­le time. Den «åpne» døra er stort sett luk­ket. Ak­ti­vi­te­ten in­nen­for dø­re­ne må­les for at le­del­sen skal kun­ne leg­ge fram tall på ef­fek­ti­vi­tet.

Jeg gjen­tar ho­ved­po­en­get. De som tren­ger hjel­pen mest, er i dag satt uten­for.

Kan vi så få snudd en uhel­dig ut­vik­ling? Tja, li­be­ra­lis­men, ka­pi­ta­lis­men, sen­tra­lis­men og den po­li­tikk da­gens fler­tall øns­ker stem­mer ikke med min DEL GO­DE­NE-ideo­lo­gi. Stei­nar Krogstad på­pe­ker i en ar­tik­kel at folk må føle seg ver­di­ful­le og in­klu­dert for å yte sitt beste i sam­fun­net. Vi har dess­ver­re sett den mot­sat­te ut­vik­ling. En fem­te­del av befolkninga, de som tren­ger hjel­pa mest, er satt uten­for.

Kommentarer til denne saken