Vi ønsker at det skal yre av liv i alle grender, og vi vil ha unge familier som sammen med de andre grendene i Foldereid skolekrets bidrar til å sikre at lokalskolen i denne delen av kommunen består også i framtida.

Arbeiderpartiet ønsker en god offentlig fellesskole med lik rett til utdanning for å sikre like muligheter for alle.

Du viser til høringsuttalelse fra familiene som bor i Rokka, Kreklingan og Årfor. I en høringsuttalelse må man se på totalen, her er det like viktig å lytte til hele Foldereidgrenda, man kan ikke bare plukke ut deler og si at det er det som skal være førende. Det blir for enkelt. Vi politikere er valgt for å representere alle. Da kan ikke prinsipp- og symbolpolitikk gå foran fornuft, men derimot en helhetstenkning som ivaretar alle våre innbyggere.

Friheten til å velge for sine barn som du snakker så varmt om; ja det er et alternativ som bare er et fåtall forunt. Det kan bli dyrekjøpt for de som til slutt ikke har noe valg – i dette tilfellet når elevgrunnlaget blir så svekket at det tvinger frem en nedleggelse av skolen på Foldereid.

For de aller fleste er det slik at når man tar valg for hvor man vil bo, så tar man også beslutning rundt barna og hvilken skolekrets de vil tilhøre. Det kan for mange by på utfordringer i forhold til å få familielivet til å fungere optimalt, men i de aller fleste tilfeller lar dette seg løse.

Du sier at det eneste argumentet i Utvalg for folk for flytting av skolekretsgrensen til vest for Kreklingan, var å sikre befolkningsgrunnlaget for opprettholdelse av Foldereid skole. Det stemmer ikke. Forutsigbarhet var et av punktene som kom fram. Forutsigbarhet både for foreldre, barna og skolene de skal gå på. Nærskole ble diskutert, og det var en av hovedårsakene til at skolekretsgrensen ble flyttet vest for Kreklingan.

Les også

Ap, Frp og Sp setter framtida til Krekling-grenda i fare

Dette handler ikke bare om skolen – men så mye mer: Nærbutikken, idrettslaget, alle lag og foreninger. Sist men ikke minst; grenda under ett.

Et enstemmig kommunestyre vedtok nylig at det ikke skulle legges ned skoler. Da blir det ganske enkel regning; flytter man elever fra en skolekrets til en annen, så mister man fort elevgrunnlaget for en liten grendeskole.

Så er det slik at de elever i Kreklingan som i dag går på Kolvereid skole fortsatt vil kunne gjøre det, til de er ferdig med grunnskolen. Alle har rett til å søke nærskole, og prinsippet fra samme bomiljø er ufravikelig. Alle søsken har også krav på å gå på samme skole. Barnets beste står sterkt jf. opplæringslovens §8-1 og utdanningsdirektoratet.

For mange vil Nærøysund aldri bli annet enn en spredt bosatt kommune. Samtidig må vi ha respekt for at disse innbyggerne gjør sitt eget valg rundt oppvekstmiljø. Følgen blir at vi lokalpolitikere må fatte beslutninger som tjener flest mulig, best mulig der de har valgt å leve livet sitt.