Det var etter initiativ fra Sp-styrte Stjørdal kommune at denne prosessen ble iverksatt. En prosess som kan resultere i at det flyttes ressurser fra Namdalen til Trondheim.

Fra Venstre sin side mener vi det er svært unødvendig av å iverksette en slik endring nå, siden forslaget ikke ivaretar løsningen for den fremtidige nødmeldingen for brann (110) slik Stortinget la opp til i behandlingen av politimeldingen i 2015. Der ble det lagt til grunn at denne tjenesten for både brann og helse skulle samlokaliseres med politiets nødmeldesentral.

Les også

Om endring av tilknytning til 110-sentral for Værnesregionen brann- og redningstjeneste

For Trøndelag betyr det at fremtidige nødmeldesentraler skal lokaliseres hos politiet Trondheim. Slik samlokalisering er ikke tema i den prosessen som Sp-ordførerens etater på Stjørdal nå har satt i gang, og ivaretar derfor ikke Stortingets intensjoner for fremtidens nødmelding. Venstre legger derfor til grunn at prosessen som DSB nå skal gjennomføre ender med at dette forslaget fra Sp-styrte Stjørdal forkastes.

Det har vist seg at slik samlokalisering er en krevende prosess landet rundt. Få slike fellessentraler er etablert. Venstres mener derfor det nå er grunn til å ta en fot i bakken, løfte blikket – og se på om det kan finnes alternative muligheter for hvordan nødmeldetjenestene skal organiseres framover.

Det kan være grunn til å hente frem tankene rundt felles nødmeldesentraler for politi, helse og brann med et felles nødnummer. For eksempel 112 som er den europeiske løsningen for felles nødnummer. Altså en helintegrert sentral, hvor brann, helse og politi er representert – ikke bare samlokalisert. Dette vil være en vesentlig forbedring av nødmeldetjenestene for publikum. Med dagens teknologi behøver ikke en slik sentral ligge midt i Trondheim. Under Bondevik II regjeringen ble det faktisk planlagt oppstart av et prøveprosjekt med en felles nødmeldesentral i Namsos.

Venstre mener at felles nødmeldesentraler vil styrke beredskapen i områdene de dekker. For Trøndelag sitt vedkommende vil en slik felles sentral i Namsos, gi bedre beredskap i Trøndelag og gi Namdalen flere statlige kompetansearbeidsplasser i samme slengen. Felles nødmeldesentral med trøndersk base i Namsos er derfor en sak Venstre vil kjempe videre for.