I 2022 åpnet myndighetene for behandling av nye vindkraftprosjekt, men kun dersom vertskommunen samtykker til det. Parallelt jobber flere departementer med å følge opp Stortingets vedtak om endringer i konsesjonssystemet og i den kommunale planbehandlingen. Selv om endringene vil medføre en styrking av kommunens innflytelse, er foreløpig ikke det nye rammeverket for vindkraftprosjekter avklart. Dette kan skape usikkerhet, bl.a. om kommunens rolle, og kommunens innflytelse i slike prosjekter.

Derfor er det greit å presisere at NTE, som eies av 19 kommuner nord i Trøndelag, har fått en klar føring. Utbyggingsprosjekter skal ha lokal folkevalgt tilslutning.

NTE har bedt Nærøysund kommune om å få starte arbeidet med en konsekvensutredning for Ytre Vikna 2.0. Dette er et arbeid som skal klargjøre hvilke virkninger en eventuell utbygging vil ha for miljø og samfunn. Dersom NTE velger å gå videre med prosjektet etter at konsekvensutredningen er ferdig, søkes det NVE om konsesjon. Deretter gjør NVE et vedtak som kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.

Dersom NVE opprettholder vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og Energidepartementet for endelig behandling. Denne perioden tar anslagsvis 3 – 5 år.

Etter konsesjon blir gitt, vil beslutning om utbygging være endelig. Det betyr at både nåværende, neste og kanskje kommunestyret etter det vil ha mulighet til å stoppe prosjektet.