Dagens barnevernlov er snart 30 år gammel. Målet med ny lov er å sikre bedre hjelp til sårbare barn og familier, og bedre rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet. Norge har lenge hatt behov for en lov som er mer tilpasset det samfunnet vi lever i.

Det har kommet rapporter med sterk kritikk av barnevernet og barns rettsikkerhet, og vi har fått dommer mot oss i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Ankepunktet har vært at retten til familieliv ikke har vært oppfylt for barn som staten har hatt omsorgen for.

Målet med den nye loven er at alle handlinger og avgjørelser som angår barn skal være til barnets beste. Rettsikkerheten til både barn og foreldre styrkes, og det lovfestes at barn har rett til omsorg, beskyttelse og familieliv. Barnet skal medvirke i alle avgjørelser om seg selv, og skal lyttes til og har rett til å uttale seg uten at foreldre er tilstede.

Den viktigste ressursen i barnevernet er alle som jobber der. De har viktige og krevende jobber, og de tar vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Vi i Høyre mener at økt kompetanse gir økt kvalitet i barnevernet. Vi mener derfor det er viktig å lovfeste krav til masterfag for ansatte i det kommunale barnevern og institusjonsbarnevernet for institusjonsledere. Derfor har vi gitt ekstra penger til kompetanseheving i barnevernet i flere statsbudsjetter

Loven gir også kommunene større rolle i barnevernet. Kommunene skal jobbe forebyggende i barnevernstjenesten og bruke ressurser fra alle relevante etater i arbeidet. Det skal jobbes tverrfaglig, og barnas nettverk og familie skal involveres.

Vi ser at det er for varierende kvalitet i vurderingene og beslutningsgrunnlaget i barnevernet i dag. Dette skaper usikkerhet om familier og om barn får rett hjelp til rett tid. Med lovforslaget styrker vi barns rettigheter, samtidig som retten til familieliv blir ivaretatt

Det skjer veldig mye bra i barnevernet, men vi har fortsatt utfordringer vi må løse. Med denne loven skal vi både øke kvaliteten i barnevernstjenesten, og styrke rettssikkerheten til de barna og familiene som trenger det aller mest.

Høyre har ivret for at kommunene blir pålagt å ha en årlig tilstandsrapport til politikerne om barnevernstjenesten. Det er nå vedtatt. Vi mener politikerne må vite hva som skjer i barnevernet og prioritere tiltak og ressurser.

Alvorlighetsgraden og kompleksiteten i sakene til barnevernet innebærer at tjenesten regelmessig vil bli utsatt for kritikk. Selv om det utføres godt barnefaglig arbeid har flere rapporter pekt på at både kommuner og det statlige barnevernet har utfordringer. Den nye loven blir en viktig rettesnor i arbeidet fremover, ikke minst for å sikre at de mest sårbare blant oss får en trygg og god oppvekst.