NAMSOS: Endringen er en oppfølging av vedtak i Stortinget om å endre regelverket, melder regjeringa i ei pressemelding.

Klima- og miljødepartementet gjør i dag endringer i regelverket, slik at det ikke lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta veg for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr.

Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også. Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet regjeringa om å fjerne disse vilkårene.

– Seier for lokaldemokratiet

– Tidligere i år ble det sendt ut på høring et forslag om å fjerne kravet om at hytta måtte være mer enn 2,5 km fra brøytet bilveg for å bruke skuter. Nå er høringen ferdig, og ikke overraskende lander regjeringa på å fjerne grensa i tråd med Stortingets vilje, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) til NA.

– Dette er ei sak Stortinget har behandlet ved flere anledninger, og avgjørelsen er en seier for lokaldemokratiet. Det har kommet gjentatte oppfordringer fra kommunene og fra distrikts-Høyre om at det bør være større kommunalt handlingsrom for hvordan skuterkjøring skal reguleres, fortsetter Agdestein

– Dette har regjeringa nå tatt til følge og vi er trygge på at det vil bli tatt gode og kvalifiserte vurderinger på dette rundt om i landet. Det er store forskjeller på hvordan kommunene ønsker legge til rette for skuterkjøring, og dette blir gjennom denne forskriftsendringen ivaretatt. For Høyre er det viktig at beslutninger blir tatt nærmest de det gjelder, og dette er en sak som kommunene vil være godt kvalifisert til å ta beslutning om, sier Elin Agdestein.

Partikollega Pål Sæther Eiden er godt fornøyd:

– En god og fornuftig løsning som jeg er glad for at er på plass. Dette gir mer lokal styring – i tråd med det Høyre ønsker.Å få mer lokalt selvstyre er en av Høyres viktigst saker, noe denne saken viser.

Følger opp anmodning

– Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket. Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta veg for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i pressemeldinga.

Bagasje til hytta

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål.

Et av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det altså fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.

Sårbar natur

Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å forstyrre rein og annet dyreliv.

De kan også sørge for at skutertraseen ikke kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.

Fastsette traséer

– Mange av kommunene i høringen har ment at det bør stilles krav til tillatelser om hyttekjøring, blant annet at det må fastsettes traséer for snøskuterkjøringen. Slik kan de styre kjøringen dit den gjør minst skade. Dette er også fremhevet av Statens naturoppsyn, Økokrim og Politidirektoratet. Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøskuterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.

Endringen trer i kraft 1. oktober.