NAMSOS: Er du blant dem som røyker eller bruker snus, og gjerne benytter sjansen til en svipptur over svenskegrensa for å spare noen avgiftskroner, blir det mindre å spare i 2023 om du følger regelverket.

Fra 1. januar ble nemlig kvoten for avgiftsfri innførsel av tobakk og tobakksvarer halvert. Slik at fra i dag kan du kun ha med 100 sigaretter eller 125 gram snus avgiftsfritt over grensa. Regelen gjelder for dem som har bostedsadresse i Norge.

Personbeskatning

Mange mottar skattekort for neste inntektsår oppunder før jul. Da kan det være lurt å sjekke om en del ting allerede er tatt hensyn til i det nye skattekortet.

Personfradraget økes fra 58.250 kroner til 79. 600 kroner – samtidig reduseres øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd reduseres fra 109.950 kroner til 104.450 kroner.

Fra 1. januar får de som benytter seg av boligsparing for ungdom (BSU) ikke lenger like mye skattefradrag på pengene de sparer. Fradraget kuttes fra 20 til 10 prosent.

Er du fagorganisert økes skattefradraget for fagforeningskontingenten fra 5.800 til 7.700 kroner i 2023.

.

Fra 1. januar økes satsen på formuesskatt fra 0,95 prosent til en prosent i trinn 1 – altså på beløp mellom 1,7 og 20 millioner kroner. Samtidig kan du merke deg at verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent.

Verdsettelsen øker også for primærboliger med høy verdi, slik at verdsettelsen blir 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger ti millioner kroner. Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 prosent til 100 prosent.

Den såkalte trinnskatten endres i 2023. Satsene for trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. Satsene for trinn 3,4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter. Trinn 3 får en sats på 13,5 prosent fra 642.950 kroner, trinn 4 får en sats på 16,5 prosent fra 969.200 kroner, og trinn 5 får en sats på 17,5 prosent fra 1.500.000 kroner.

Elbilfordeler reduseres

Fra 1. januar 2023 innføres det merverdiavgift på elbiler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Fra samme dato oppheves fritaket for omsetning av elbilbatterier.

Har du elbil som firmabil kan du vinke farvel til særfordelen på skatten – den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatninga oppheves. Elbiler blir dermed likestilt med tradisjonelle biler i firmabilbeskatninga.

Går du planer om å bytte bil, eller har bestilt bil som ikke blir levert før i 2023, må du ta høyde for en prisøkning. Fra 1. januar 2023 innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften som vil gjelde for alle personbiler inkludert elbiler. Avgiften skal beregnes for den delen av vekta som overstiger 500 kilo med 12,50 kroner per kilo. En bil som veier 2.000 kilo får dermed en vektavgift på 18.750 kroner etter 1. januar

Det særlige vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler reduseres fra 15 til 10 prosent.

Lommeboka

Endringer i utlånsforskriften trer i kraft 1. januar 2023. Endringene innebærer blant annet at finansforetakene skal legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundens betjeningsevne.

Forskriften utvides ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne.

Er du blant dem som er bekymret for høye strømregninger så er det i alle fall noe hjelp å få. Den midlertidige loven om strømstøtte til husholdninger forlenges fra 1. januar, og skal nå gjelde ut 2023.

Litt på sida

I perioden 1. januar til 1. juni 2023 er det innført våpenamnesti, slik at du kan levere inn uregistrerte våpen uten å risikere straff. Amnestiet gjelder også for ammunisjon og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass.

Hundeloven endres og heter fra i dag «Lov om forsvarlig hundehold». Endringene skal bidra til i større grad å forebygge skader og ulemper relatert til hundehold. Siden hundeholderen er nærmest til å forebygge uønskede hendelser i hundeholdet, innføres det krav til hundeholderens kompetanse. I tillegg skjerpes kravet til hundeholderens aktsomhet.

Nå må du også huske å ha forsikringa i orden før du legger ut på tur med elsparkesykkel. Fra 1. januar 2023 må alle elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy forsikres med ansvarsforsikring som for bil. Elsykler er unntatt fra kravet.

Til slutt kan vi ta med at det nå er gitt åpning for å bruke motoriserte kjøretøy på barmark i utmark for å hente ut felt villsvin av norsk natur.

Godt nytt år og god jakt!