(Nettavisen)

- Jeg er ikke overrasket. Men når jeg ser at de ikke svarer på hvilke konsekvenser dette vil få, frykter jeg at de vil sitte stille i båten og håpe at det roer seg ned.

Det sier Finn Pedersen, mangeårig medlemstillitsvalgt i ulike samvirkelag i Coop og årsmøtet i Coop Midt-Norge, til Nettavisen.

Han reagerer på at resultatet av en granskning av Coop, som ble presentert torsdag, ikke får konsekvenser for personer som er rammet av kraftig kritikk i granskningsrapporten.

Granskningen ble satt i gang etter at Nettavisen avslørte at en rekke ansatte i Coop hadde rapportert om mobbing og trakasserende oppførsel fra Torbjørn Skei, direktør i Coop Midt-Norge og mangeårig nestleder i styret i Coop Norge.

I rapporten avdekkes at varsler om utilbørlig oppførsel ikke ble fulgt opp av verken ledelsen eller styret i Coop:

- Det bør få konsekvenser for hele styret. De bør alle stille sine plasser til disposisjon, sier Pedersen.

Finn Pedersen har tidligere vært kritisk til hvordan Coop er organisert på, da han mener medlemmene har for lite makt. I Coop Norge SA, som er eid av samvirkelagene, er det ikke lenger medlemsrepresentanter i styret etter årsmøtet i 2017.

Coop Norge vil ikke kommentere kritikken som kommer fram i denne saken. Se svaret deres nederst i saken.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Svarte ikke på spørsmål

I en epost torsdag stilte Nettavisen en rekke spørsmål til Coops styreleder, Tore Tjomsland, og konsernsjef Geir Inge Stokke. Vi spurte blant annet om dette:

- Hva slags konsekvenser får denne rapporten for personen den i stor grad omhandler?

- Hva slags konsekvenser får rapporten for Coops styre og ledelse, som erkjenner å ha kjent til forholdene samtidig som man ikke har håndtert alvorlige varsler?

Tjomsland valgte å ikke svare direkte på disse spørsmålene, men besvarte en rekke spørsmål samlet:

- Innholdet i rapporten tar vi på største alvor, beklager overfor ansatte som ikke har blitt ivaretatt godt nok og vil følge opp både innhold og anbefalinger på egnet vis, slik det fremgår av meldingen som i dag er sendt ut.

Videre svarte han:

- Rapporten påpeker også styrets kollektive ansvar. Som kjent avgjør Årsmøtet styrets sammensetning. Styret har uttrykt tillit til konsernledelsen og har for egen del kommet til at det best tar ansvar for avvikene ved å følge opp anbefalingene fra Thommessens undersøkelse.

Verken Tjomsland eller konsernleder Stokke svarte direkte på spørsmålet om konsekvenser for styre og ledelse, utover å beklage det som har skjedd og at de tar situasjonen på alvor. Ingen av dem besvarte våre direkte henvendelser, men svarte gjennom sin kommunikasjonssjef.

- Gjelder meg

I sin rapport identifiserte advokatfirmaet Thommessen tre konkrete tilfeller av utilbørlig opptreden knyttet til kommunikasjon, og tre varsler knyttet til andre hendelser som ikke har blitt håndtert korrekt.

Torsdag bekreftet Skeis styreleder i Coop Midt-Norge, Lisbeth Bull Husby, overfor Nettavisen at rapporten beskriver tilfeller av «utilbørlig opptreden» fra Skeis side:

- Vi tar rapporten til etterretning og funnene i den på alvor. Rapporten peker på tre tilfeller av utilbørlig opptreden mellom Coop Midt-Norge og Coop Norge i perioden 2015 til 2021, ett i 2016 og to i 2018. Alle tre gjelder kommunikasjon og kommunikasjonsform mellom ledere, men er utover det, enkeltstående og forskjellige hendelser. Det gjelder også for ett forhold som er beskrevet som kritikkverdig i rapporten, også knyttet til kommunikasjon, sier hun.

Også Skei selv har bekreftet dette.

- Det er riktig at de tre tilfellene av utilbørlig opptreden rapporten mener å ha funnet gjelder meg og kommunikasjon og kommunikasjonsform med ledere i Coop Norge. De er fra 2016 og 2018, sier Skei til Trønder-Avisa.

Les også: Coop åpner for endringer etter kritikk: – Dette er veldig positivt

- Han må ut

Audun Klev er tidligere leder av Coop Hamarvik og har hatt mange roller i Coop gjennom en årrekke før det. Også han etterlyser tydelige konsekvenser:

- Torbjørn Skei bør i det minste helt ut av Coop Norge, sier han til Nettavisen.

Skei, som er administrerende direktør i Coop Midt-Norge, trakk seg fra sentralstyret i sommer, men er fortsatt direktør for kjedestyret, som blant annet administrerer ulike former for rabatter ut til kjedene.

- Så burde det ringt en bjelle i Coop Midt-Norge også, men der er det så tette bånd mellom styreleder og administrerende at det er ikke noe håp om at de vil foreta seg noe som helst, sier Klev.

Klev forventer reaksjoner fra flere, men har ingen forventninger til at posisjoner blir berørt, selv om han mener det ville vært naturlig og logisk.

Torbjørn Skei ønsker ikke å kommentere uttalelsen til at Klev om at han bør ut av Coop Norge.

Slik organiseres Coop i Norge:

 • Coop i Norge er eid av cirka 1,9 millioner medlemmer som er med i ulike samvirkelag
 • Totalt 66 samvirkelag ved utgangen av 2020
 • Samvirkelagene er egne, selvstendige juridiske enheter (samvirkeforetak), og er eid og styrt av medeierne lokalt/regionalt
 • Hvert samvirkelag er organisert med et årsmøte, et styre og en daglig leder/administrerende direktør
 • Samvirkelagene eier Coop Norge SA
 • Coop Norge SA er fellesorganisasjonen for samvirkelagene i Coop, som blant annet står for logistikk, vareinnkjøp og markedsføring. De skal også ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier, og gjennom dette bidra til at samvirkelagene drives effektivt og profesjonelt til det beste for medeierne
 • Coop Norge SA har også en rekke datterselskap som jobber med logistikk, transport og produksjon for å forsyne samvirkelagene og butikkene. For eksempel Coop Norge Industri AS, Norsk Butikkdrift AS (tidligere Ica Norge AS), Coop Norge Kaffe AS og Coop Norge Eiendom.
 • Det er valgte representanter fra ulike samvirkelag og valgte representanter for de ansatte som sitter i styret i Coop Norge SA. Styret bestemmer hvem som er konsernsjef i Coop Norge SA, som i dag er Geir Inge Stokke.

Bekrefter fryktkultur

I Coops granskningsrapport som kom torsdag, fastslås flere brudd på arbeidsmiljøloven. Den bekrefter påstander om fryktkultur og at både styret og ledelsen i Coop i årevis har unnlatt å ta gjentatte varsler på alvor.

Advokatfirmaet Thommesen har jobbet helt siden slutten av juni med å granske forhold i Coop Norge og påstander om atferden til Torbjørn Skei.

Pedersen reagerer på at funnene i rapporten ikke ser ut til at å få noen konsekvenser for ledelsen. Dette til tross for at rapporten påviser svikt, ved at enkelte varsler ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte og at arbeidsmiljølovens krav til oppfølgning dermed ikke er tilfredsstilt.

- Det bekrefter den kulturen og den rollen Torbjørn Skei har hatt og fortsatt har. Jeg tror derfor den fryktkulturen er der ennå, han har sin mann i styret og det er ingen tvil om det, sier han.

Pedersen viser til Nettavisens avsløringer i sommer, blant annet disse sakene:

- Medlemmene må bestemme

Pedersen mener det ikke vil skje noen endring så lenge de samme personene i styret. Både konsernsjef Geir Inge Stokke og styreleder Tore Tjomsland har tidligere erkjent overfor Nettavisen at de er kjent med at atferden til Torbjørn Skei er av flere opplevd som krevende og ubehagelig.

Han mener at medlemmer «fra gulvet», og ikke bare styrelederne i samvirkelagene, bør få være med på å bestemme hvem som skal sitte i styret i Coop Norge.

- Tjomsland sier at «Rapporten påpeker også styrets kollektive ansvar. Som kjent avgjør Årsmøtet styrets sammensetning.». Hva tenker du om det?

- Det er jo samme ulla som sitter i Årsmøtet, svarer Pedersen.

Slik bestemmes styrerepresentantene i Coop i Norge:

 • Coop-medlemmer i et samvirkelag kan velges til tillitsverv i laget. Medlemmene i det enkelte samvirkelag velger representanter til årsmøtet i sitt samvirkelag. Årsmøtet består av medlemmene i laget som etter innstilling fra valgkomiteen i samvirkelaget, velges som årsmøterepresentanter enten elektronisk av medlemmene i henhold til egne valgregler, eller av kretsårsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen
 • Årsmøtet er samvirkelagets øverste organ, som blant annet velger et styre. Styret ansetter administrerende direktør i samvirkelaget, og administrerende direktør står for driften av samvirkelaget.
 • Styret i det enkelte samvirkelag bestemmer hvem som skal representere samvirkelaget i årsmøtet til Coop Norge SA. Årsmøtet i Coop Norges SA er selskapets øverste organ og velger styret i Coop Norge SA etter innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet velger så valgkomité med representanter fra samvirkelagene etter innstilling fra styret.
 • Styret i Coop Norge SA har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten i Coop Norge SA og ansetter konsernsjefen, som i dag er det Geir Inge Stokke. Konsernsjefen står for driften av Coop Norge SA.
 • I 2021 består styret i Coop Norge SA av administrerende direktør fra ni ulike samvirkelag, samt fire representanter valgt av og blant de ansatte i Coop Norge SA. Styreleder i Coop Norge SA er i dag Tore Tjomsland, som også er administrerende direktør i Coop Øst.
 • Fire store samvirkelag som har administrerende direktør i styret i Coop Norge SA har flertall i årsmøtet i Coop Norge. Bak disse fire lagene så står det cirka 1,1 millioner medlemmer.
 • For å få tillitsverv i samvirkelaget du er medlem av, må du være myndig, ha betalt inn fullt andelsinnskudd og handlet i eget lag for et minstebeløp i løpet av de siste seks eller tolv måneder. Det er også andre krav, for eksempel at du ikke jobber i en konkurrerende virksomhet eller er en fast større leverandør til Coop.

Mener rapporten bør offentliggjøres

Siden rapporten inneholder en rekke personsensitive opplysninger, kan den ifølge Thommessen av personvernhensyn ikke bli offentliggjort, fikk Nettavisen opplyst torsdag.

Pedersen er kritisk til at rapporten ikke offentliggjøres, da Coop er eid av medlemmene - som dermed også har betalt for rapporten. Han mener personsensitive opplysninger kunne blitt sensurert.

- Jeg forventer at rapporten kommer ut til medlemmene, sier han, og legger til:

- Vi er interessert i organisasjonen og hvordan de har brukt pengene våre. Det sies at Coop er «litt ditt». Men om de ikke deler rapporten, vil jeg si at det er en bekreftelse på at det ikke er en åpenhet overfor medlemmene, sier han.

- Ingen kommentarer

Nettavisen har presentert kritikken for Coop Norge, som ikke ønsker å kommentere verken Pedersen eller Klevs uttalelser.

- Coop Norge har ingen kommentar til disse uttalelsene ut over at styre og ledelse allerede er i gang med oppfølgingen av tiltak og anbefalinger som er fremkommet i den uavhengige undersøkelsen som Advokatfirmaet Thommessen har gjort, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Nettavisen.

Thommessen har i sin rapport kommet med en rekke anbefalinger om hvordan Coop Norge SA gjennom arbeid med struktur og kultur kan bli bedre på de forhold hvor ting har gått galt. Disse vil styret arbeide videre med, ble det opplyst om i pressemeldingen torsdag.

Coop sa torsdag at styret allerede har bestemt at de vil følge anbefalingen om å etablere en ekstern varslingskanal og få ekstern hjelp til jevnlige styreevalueringer.

- Vi vil også vurdere tiltak utover de som er anbefalt av Thommessen, sa Kristiansen torsdag.

Her er Nettavisens Coop-avsløringer: