Etter mange års kamp i rettssystemet, mange år med omfattende utredninger, enorme rasering av beiteområder, vinner samene endelig fram i Høyesterett. En enstemmig dom i Høyesteretts storkammer. Motgang, økonomiske belastninger og helsemessige belastninger belønnes med en enormt stor seier som virkelig gir tro og håp. Så skjer det ingen ting.

Turbinene fortsetter å gå som før mens staten og vindkraftselskapene gjør alt de kan for at det skal fortsette sånn. . De beslutter å bruke x antall år på nye utredninger mens vindkraftverket skal drives videre. Målet med utredningene er å «finne ut» at reindrift og vindkraft kan sameksistere.

Den 23.01. 2023 sto Terje Aasland på åpen scene i Namsos samfunnshus og besvarte spørsmål om konsesjonene på Storheia og Roan er gyldige eller ugyldige.

Han svarte da at konsesjonene er gyldige. Begrunnelsen hans var at Høyesterett ikke sa noe om at vindturbinene må rives.

Hvorfor skulle Høyesterett si noe om det når saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse ette FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27?

Det står klart i dommen at vedtakene om konsesjon og ekspropiasjonstillatelse er ugyldige:

«Saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse ette FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropiasjonstillatelse derfor er ugyldige. Skjønnet om fastsettelse av erstatning ble av denne grunn nektet fremmet.»

Hvordan kan ugyldige vedtak medføre gyldige konsesjoner?

Så vidt jeg vet er det ikke gjort noen fysiske endringer på de to anleggene siden dommen falt, som endrer forholdet til artikkel 27. Begge anleggene står og produserer strøm som om ingen ting har hendt. Med ugyldige konsesjoner. Stikk i strid med energilovens § 3-1.

Det er et pågående overgrep mot samene som regjeringen må få avsluttet med en gang.

Vindturbinene må fjernes.