Kommunen framstår som framoverlent og attraktiv i mange sammenhenger og mange i resten av Trøndelag gløtter nok litt forundret bort på nyskapningen lengst nord i Trøndelag og lar seg imponere av verdiskapningen og veksten i næringslivet i kommunen.

Med tunge investeringer i flotte idrettshaller gjør kommunen seg også attraktiv for potensielt nye innbyggere og tilbakeflyttede ungdommer som har vært ute i verden for å skaffe seg utdanning.

I Nærøysund kommune ser vi også at det er mange som faller utenfor i et lokalsamfunn der konkurransesamfunnets stygge ansikt ofte blir tydeligere enn vi liker å se det. Som i resten av landet vokser våre barn og ungdommer opp med å gjennom media bli bombardert med idealer det er vanskelig å leve opp til både når det gjelder økonomi og utseende. Jeg hilser derfor initiativet til å få til et møtepunkt for ungdommer på Kolvereid og Rørvik velkommen. Det er svært viktig at det etableres gode fritidstilbud også for de som ikke finner sin plass innen idretten. Her vil lag og foreninger og forskjellige tros- og livssynssamfunn kunne spille en viktig rolle, i samarbeid med kommune og næringsliv.

For å lokke til seg nye innbyggere og arbeidstakere og samtidig holde på de vi har er tilgangen på jobber viktig. Nærøysund kommune er kommunens største arbeidsgiver og tilbyr jobber innen mange forskjellige fagfelt. En av kommunens aller viktigste oppgaver i tiden framover er å jobbe for at kommunen selv skal bli en enda bedre arbeidsplass der ansatte trives og der det er lavt sykefravær. Derfor ønsker jeg velkommen et samarbeid med omstillingsenheten i Fagforbundet som kan jobbe aktivt med å bedre arbeidsmiljøet og nå et mål om å få redusert sykefraværet med minimum 1 % årlig de neste tre årene.

Jeg forventer i den forbindelse at det rettes et stort fokus på å utvikle ledelseskompetansen i kommunen og håper at det legges til rette for videre- og etterutdannelse i ledelsesfaget for de ansatte. God ledelse kan ikke overvurderes!!!

Jeg har i de siste par årene fått erfaring med demens i nær familie og arbeidet for å bedre forholdene for de som blir rammet av denne sykdommen ligger meg derfor nært til hjertet. Jeg og min familie har selv erfart hvor rådløs man blir når denne sykdommen sniker seg innpå familien og vi har selv erfart alle de spørsmål man sitter med, både den som rammes av sykdommen og de pårørende.

Vi vet at det er stor sannsynlighet for at antall demente fordobles i samfunnet de neste 20 årene. Derfor håper jeg at det innenfor helse og omsorg prioriteres å styrke Hukommelsesteamet slik at de får større kapasitet til å bistå å veilede de personene og familiene som blir rammet av demens her i Nærøysund. Kommunen har forpliktet seg til å lage et demensvennlig samfunn og dette krever tiltak på mange plan, men Hukommelsesteamet vil uansett spille en viktig rolle framover.

I temaplanen for hjemmebaserte tjenester er det blant mange gode tiltak beskrevet viktigheten av å servere god og næringsrik mat på institusjonene. Dette er et viktig tiltak for trivsel og god helse for de som får sin mat servert fra kommunens kjøkken. Den eldre generasjonen er vokst opp med en verdsetting av god mat og lokal matkultur. Ved å servere tiltalende og god mat økes den positive opplevelsen rundt måltidene og det kan føre til mindre apati, depresjon og mistrivsel, noe som igjen gir positive bidrag i hverdagen for både beboere og ansatte. Jeg vil også sterkt oppfordre kommunen om å kjøpe mer av lokalt produsert kvalitetsmat som det er tilgang på blant annet gjennom Reko-ringen.

Miljøpartiet de grønne stiller seg selvfølgelig bak flertallets forslag om at et klimabudsjett for Nærøysund kommune skal bli et fast innslag i kommunens årsmelding. Sammen med et fokus på energieffektivisering og grønne løsninger i planleggingen av nye bygg og renovering av de gamle gir dette et fokus på at også Nærøysund må gjøre en innsats for å få ned klimautslippene.

Men vel så viktig som klimautslipp er ivaretakelsen av den naturen vi har rundt oss. Alt henger sammen med alt. Sjelden har det uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

At vi skal få beholde naturen slik vi kjenner den her i Nærøysund i framtida er ingen selvfølge. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. En del av disse artene finner vi også i Nærøysund.

Dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn det som er naturlig og dette er svært alvorlig.

Naturen har også en stor egenverdi. Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi er vanskelig å måle, og i kampen mot økonomiske interesser og andre samfunnshensyn vil ofte naturvernet tape.

Her i Nærøysund vil vi i framtiden oppleve stort press fra næringsinteresser som ønsker seg en stadig større bit av vår felles natur. Det kan være vanskelig å si nei til aktører som bringer både skatteinntekter og arbeidsplasser til kommunen, men vi må huske på at vi også har et ansvar for at vi overlater naturen i Nærøysund i god forfatning til de kommende generasjoner. Husk at mange små skritt i feil retning til slutt fører oss til en dårlig plass.

Her vil jeg også minne om viktigheten av å verne om allemannsretten når kommunen nå opplever et stort press fra private utbyggere av hytter og fritidsboliger som ønsker sin eksklusive bit av strandsone og dyrket mark. Vi må tenke mange generasjoner fram i tid og ikke gi bort retten til våre fineste fritidsområder og jordbruksareal, bit for bit.

Jeg trives som Nærøysundværing og jeg håper at de som ennå sitter fast i kampen mellom Vikna og Nærøy trekker pusten og avslutter denne kampen. I lag kan vi spille hverandre mye bedre.