I dag tar kommunestyret på Leka stilling til hvorvidt de skal anbefale at det gis tillatelse til å etablere en oppdrettslokalitet ved Sklinna. Dessverre kan det i verste fall ende med avslag. For en kommune som i følge SSB står i fare for å miste 7% av innbyggerne i «arbeidsfør alder» i løpet av neste generasjon er dette selvsagt ikke bra.

Ber Sveinung Rotevatn sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni

Jobber er ikke nok for å skape bolyst, men det er en absolutt forutsetning for det. Det som provoserer meg aller mest er imidlertid argumentasjonen for å si nei, som er at det ligger i nærheten av et vernet område. Norske bedrifter må akseptere at demokratiske institusjoner som Storting og Regjering etter nøye avveielser mellom kommersielle interesser, verdiskaping og jobber på den ene siden og naturvern på den andre verner et område mot kommersiell aktivitet. Dersom man også skulle akseptere sterke begrensinger eller forbud mot kommersiell aktivitet ikke bare innenfor grensene for et vernet område, men også utenfor, vil det ha svært alvorlige konsekvenser for næringsaktivitet og jobber i by og bygd. Det samme gjelder ideen om at man ikke skal kunne utøve kommersiell aktivitet 2,5 km unna der hvor det finnes en rødlistet art. Om dette prinsippet skulle få fotfeste ville det rett og slett medføre avfolking av hele Namdalen.

Om man er opptatt av å ta vare på naturen er noen ganger kommersiell aktivitet å foretrekke. Det vil eksempelvis gi grunnlag for langt bedre innhenting av data om tilstanden i havområdene aktiviteten finner sted. At havbruk over lang tid har funnet sted både i og utenfor vernede områder uten påviselig påvirkning på verneformålet, også her i fylket, er en kjensgjerning. Jeg velger å stole på at fornuften seirer også i dag og at ikke flertallet i Leka kommunestyre bidrar til å innføre et prinsipp som alvorlig ville undergrave muligheten til å skape jobber i hele Namdalen.

Fikk tillatelse til å etablere ny lokalitet ved Sklinna med tre mot to stemmer