I mars i år mottok DSB orientering om etablering av Værnesregionen brann- og redningstjeneste. DSB er positive til større brann- og redningsvesen, det har positive effekter på kvalitet og effektivitet i utførelsen av tjenesten.

Videre mottok DSB en presisering fra brannsjefen med et ønske om å bli tilknyttet Midt-Norge 110-sentral. DSB forstår behovet for én felles 110-tilknytning for alle kommunene i den nyetablerte brann- og redningstjenesten. Endringen er innenfor samme politidistrikt, og harmonerer med DSBs praksis siden 1987.

For å sikre lokal forankring og samarbeid om gjennomføring av endringen ba DSB om at Værnesregionen brann- og redningstjeneste involverte alle berørte parter i den videre prosessen. DSB ba også om at det ble innhentet en bekreftelse fra Midt-Norge 110-sentral IKS om at de kunne inkludere sammenslutningen i sin region, samt at det ble etablert en tidsplan for arbeidet.

Det er en politisk beslutning at 110-sentralene skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral. Som fagdirektorat har DSB ansvaret for å gjennomføre politikk som er vedtatt i Stortinget. Prosessen er i gang eller allerede gjennomført ved de andre 110-sentralene i landet. Frem til en ny og moderne samlokalisert sentral er ferdig i Trondheim, må kommunene tilknyttet Namsos 110-sentral sørge for gode løsninger. DSB anbefaler at man slår sammen de to 110-sentralene i Trøndelag. Det vil gi en styrket beredskap til hele regionen og være en klar fordel når samlokaliseringen med politiet skal skje.

DSB ser viktigheten av at det gjennomføres gode endringsprosesser der alle parter er involvert, og der konsekvenser og muligheter blir vurdert. Etter DSBs forståelse er denne prosessen nå pågående mellom de involverte kommunene. DSB fatter ikke endelig beslutning før denne prosessen er landet.

Les også

En tukler ikke med folks trygghet