I tilknytning til TV programmet «Omsorg bak lukkede dører» vil Trøndelag Pensjonistforbund gi følgende uttalelse:

Fylkesstyret har over tid, og særlig det siste året, registrert at det planlegges en endring av eldreomsorgen i retning av at de eldre skal bo lengre i eget hjem. Politikere og saksbehandlere peker stadig vekk på som et faktagrunnlag for slik prioritering av offentlig eldreomsorg og helsehjelp, at gamle mennesker ønsker å bo hjemme lengst mulig.

Dette er en påstand som gir et alt for lite nyansert bilde av gamle menneskers ønsker og behov. Når en eventuelt blir alene etter et langt samliv, eller pga. sykdom mister fysiske eller kognitive evner som er en betingelse for å ha glede av de fasilitetene som hjemmet inneholder, er det høyst sannsynlig at ensomhet, utrygghet, depresjon og mistrivsel vil prege tilværelsen for den gamle. Dette er også en sinnstilstanden som i liten grad kan påvirkes positivt av velferdsteknologi. Det er nærhet til andre mennesker og trygge miljøer som gjelder.

Når en kommune som Steinkjer beregner å spare 28 stillinger med å legge om omsorgen, er det helt åpenbart at det prioriteres ikke å møte de gamle og sykes behov for pleie, sosial kontakt og stimuli med kvalifisert helsepersonell.

En legger også merke til at frivilligheten blant folk for å stille opp, lovprises og tillegges avgjørende betydning for å spare penger. Nå er det imidlertid slik at frivilligheten er veldig på banen allerede. Beundringsverdig hvordan noen stiller opp hele tiden. Men gleden og motivasjonen blant de mange frivillige i lokalmiljøene, er bygd på at det er frivillig. Hvis frivillighet forventes å ta ansvar for en stor andel av kommunens lovpålagte forpliktelser, blir det vaktlister, ansvar og medvirkning på en måte som en frykter frivilligheten vil stille seg noe annerledes til.

Det skulle bare mangle, for vi må hele tiden ha med oss at i verdens rikeste land har vi plikt til å opprettholde et høyt nivå på velferdsstatens tjenester til befolkningen, også til gamle og syke. For at en slik målsetting skal kunne realiseres, må bl.a. heldøgns sykehjemsplasser opprettholdes i det antallet som etterspørres fra syke gamle mennesker. Å gjemme bort gamle syke alene i boliger/leiligheter og stole på sterke medisiner og ufaglærte ansatte og frivillige eller pårørende, mener Trøndelag Pensjonistforbund at det må bli slutt med.

Hvis en slik måte å organisere omsorgen for gamle og syke mennesker på får fortsetter, vil program som viser tilsvarende tilstander som det som ble vist i TV programmet «Omsorg bak lukkede dører» kunne produseres og sendes kontinuerlig fra alle deler av landet.