NAMSOS: I Trøndelag tingrett forklarte mannen, som er i 20-åra og har tilhørighet i Ytre Namdal, at han kjøpte 50 gram amfetamin til eget bruk. Han visste hva han kjøpte og hva han oppbevarte.

I mai i år oppbevarte han cirka 44 gram i grusen utenfor sin bostedsadresse. Mengden ligger tett opp mot grensa for grov narkotikaovertredelse etter straffeloven.

Så ble han avslørt – og det endte i rettssak.

Tidligere domfelt

I skjerpende retning har tingretten merket seg at mannen er tidligere domfelt for narkotikaovertredelser. I tilståelsesdom fra Namdal tingrett 2016 ble han idømt 21 dager ubetinget fengsel. Overtredelsen gjaldt salg av narkotika.

– Det er utvilsomt spredningsfare knyttet til et såpass stort kvantum narkotika, noe som må tillegges vekt ved straffutmålingen. Dette gjelder selv om det i tråd med siktedes forklaring legges til grunn at han hadde til hensikt å benytte amfetaminet til eget bruk, heter det i dommen.

Fengsel

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket til tilståelsesdom.

– Uten siktedes erkjennelse ville straffen ligget i området fem måneder, fastslår retten.

Nå har retten dømt mannen til 120 dager i fengsel.

– Om sitt forhold til narkotika i dag, sier siktede at han forsøker å fokusere på jobb. Etter at han ble tatt har han kun brukt amfetamin noen få ganger. Han mottar ikke behandling eller annen oppfølging for sitt forhold til rus. Han har ikke noe problem med narkotika slik han selv ser det, opplyser retten.